xs
xsm
sm
md
lg

ม.ราชมงคลตะวันออก ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยกัญชา เพื่อไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - ม.ราชมงคลตะวันออก โชว์ผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากความร่วมของภาครัฐและเอกชน ส่งมอบผลผลิตให้กับ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เผยมีการผลักดันให้กัญชาไทยเป็นมรดกโลก

วันนี้ (23 ธ.ค.) ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง นางชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน


พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ( MOU ) การพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางกรแพทย์ และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ระหว่างศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับโรงพยาบาลคูเมือง พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชา กัญชงภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย กล่าวว่า จากความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งด้านสถานที่องค์ความรู้และบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนระดับประเทศและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในยุคที่วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก เป็นอีกหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจด้านการวิจัย และการผลิตพืชสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค เกิดภูมิปัญญาร่วมกับการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการขับเคลื่อนสมุนไพรทางเลือกเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน


ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการเชื่อมโยงหน่วยงานจัดการศึกษาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันกำหนดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากผลิตต่างๆจากกัญชา ผลผลิตและผลงานที่ผ่านมาของศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด ที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน นำองค์ความรู้และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกและเพาะเลี้ยงพืชกัญชาปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกมีผลผลิตของดอกกัญชาสายพันธุ์ CBD charlotte 's Angle และ Skunk Haze ที่เป็นสายพันธุ์อัตลักษณ์พิเศษคือมีปริมาณสาร C80 สูง มีคุณภาพในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามเป้าหมาย และพร้อมส่งมอบช่อดอกให้กับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานเครือข่ายทางการแพทย์ ที่เป็นความร่วมมือนำช่อดอกกัญชา ไปพัฒนาสู่ตำรับยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา


นอกจากความสำเร็จทางด้านการปลูกและผลิตผลช่อดอกกัญชาในวันนี้ ในระยะต่อไป ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังมีเป้าหมายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ไปสู่กลุ่มผู้สนใจโดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอเชียมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชงภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ของทางมหาวิทยาลัย สานต่อพันธกิจศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ให้ตอบโจทย์ทางด้านวิชาการและการบริการความรู้ขับเคลื่อน "กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจชุมชุน” ได้อย่างยั่งยืน

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า  ทราบจากที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่า มีการผลักดันกัญชา ให้เป็นมรดกโลก ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากประเทศไทยมีประวัติในการใช้กัญชาในตำหรับยามาเป็นเวลาช้านานแล้ว และไม่มีที่ไหนในโลกนอกจากประเทศไทย ซึ่งในขั้นตอนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น จะต้องดูในพื้นถิ่น มีการสอบประวัติ ข้อมูลภูมิหลังที่มีการใช้กัญชามาอย่างยาวนาน การใช้อาหารเป็นยาในสมัยก่อน โดยจะต้องรวบบรวมข้อมูลต่างๆ เสนอต่อยูเนสโก เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในพืช สมุนไพรดั่งเดิม จนกลายเป็นพืชที่เป็นมรดกโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตในเร็วๆนี้ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น