xs
xsm
sm
md
lg

“ม.ขอนแก่น” ระดมนักวิจัยยกระดับคุณภาพ ‘ปลาส้ม ส้มปลาตอง’ จำหน่ายเชิงพาณิชย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดมนักวิจัยลงชุมชนตำบลบ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ยกระดับคุณภาพ ‘ปลาส้ม ส้มปลาตอง’ มุ่งช่วยผู้ค้าชุมชนลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 นำสินค้าชุมชนจำหน่ายเชิงพาณิชย์


จากการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเจ้าหน้าที่นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ส้มปลาตอง หรือส้มปลาตัวเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์” ผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ และคณะ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to community) ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เข้าร่วม ณ สุขศาลาบ้านหนองผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวได้สำรวจประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน พบว่า กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภูมิประเทศที่อยู่ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำประมงน้ำจืด และประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ นอกฤดูกาลทำนา เช่น ปลูกผัก ทอผ้า และรับจ้างทั่วไป โดยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่เป็นที่รู้จักและวางขายในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาส้ม ส้มปลาตอง ส้มปลาตัว และปลาตากแห้ง

จากการสำรวจข้อมูลสถานภาพและศักยภาพของชุมชน ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา พบประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสินค้า การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้า ขาดองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งแนวทางการจำหน่ายและการขยายช่องทางการตลาด
จากข้อมูลดังกล่าวอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จึงเชื่อมโยงนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านปลาส้มมาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งยังเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มาร่วมเป็นทีมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ชุมชนเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าในชุมชนต่อไป

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to community) เป็นกิจกรรมในแผนงานส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อมุ่งยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น