xs
xsm
sm
md
lg

โคราชประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 24 อำเภอ ตัวเมืองจมอ่วม 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมาและเทศบาลนครนครราชสีมาได้เข้าช่วยเหลือ นายโยธิน เมธชนันท์ อดีตผู้ว่าฯ นครราชสีมา และครอบครัว ออกจากบ้านพักหมู่บ้าน VIP ที่ถูกน้ำลำตะคองเอ่อท่วมสูงถึง 2 เมตร วันนี้ (20 ต.ค.)
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โคราชประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม 24 อำเภอ ตัวเมืองจมอ่วม 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง เผย จนท.รุดช่วยเหลืออพยพด่วนอดีตผู้ว่าฯ โคราชและครอบครัวออกจากหมู่บ้านชื่อดังถูกน้ำท่วมสูง 2 เมตร

วันนี้ (20 ต.ค.) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสีมาสรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อ.คง อ.เมืองยาง อ.ประทาย อ.สีคิ้ว อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.ปักธงชัย อ. เมืองนครราชสีมา เละ อ.โนนไทย รวม 58 ตำบล 280 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 7,403 ครัวเรือน


ประกอบด้วย อ.โนนสูง มีพื้นที่ประสบภัยรวม 9 ตำบล 38 หมู่บ้าน 519 ครัวเรือน, อ.คง รวม 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน 114 ครัวเรือน, อ.เมืองยาง รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 9 ครัวเรือน, อ.ประทาย รวม 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน, อ.สีคิ้ว รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 2 ครัวเรือน, อ.พิมาย รวม 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน 259 ครัวเรือน, อ.ด่านขุนทด รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 176 ครัวเรือน, อ.โนนไทย รวม 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน 634 ครัวเรือน, อ.สูงเนิน รวม 8 ตำบล 47 หมู่บ้าน 1,638 ครัวเรือน, อ.ขามทะเลสอ รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 36 ครัวเรือน, อ.ปักธงชัย รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน, อ.เมือง รวม 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน 1,714 ครัวเรือน

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวม 1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนมิตรภาพ ซ.4 388 ครัวเรือน, ชุมชนสำโรงจันทร์ 140 ครัวเรือน, ชุมชนหลังวัดสามัคคี 105 ครัวเรือน, หมู่บ้านวีไอพี, ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 275 ครัวเรือน, ชุมชนตะคองเก่า 221 ครัวเรือน, ชุมชนหลัง รพ. 207 ครัวเรือน, ชุมชนเซนต์แมรี่, ชุมชนประปาพัฒนา 94 ครัวเรือน, ชุมชนมหาชัย-อุดมพร 310 ครัวเรือน, ชุมชนเกษตรสามัคคี 1 จำนวน 123 ครัวเรือน, ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 จำนวน 180 ครัวเรือน และชุมชนบุมะค่า 217 ครัวเรือน


สถานที่ราชการประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, โรงเรียนสุรนารีวิทยา, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ), สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2, วัดโคกไผ่, สำนักงานทางหลวงนครราชสีมา 1-2, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และวัดศาลาลอย

ถนนที่ถูกน้ำท่วม 4 สาย ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 204 ทางเลี่ยงเมืองตอนสามแยกปักธงชัย-จอหอ น้ำท่วมผิวทางการจราจรสูง 20-30 ซม. ระยะทางประมาณ 1 กม., ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 กม.148+500+149+400, ถนนสุระ 2 (นม.1120) ถนนสิริราชธานี (ทางเข้าประโดก-โคกไผ่), ถนนทางเผือกทางเข้า รพ.มหาราชนครราชสีมา สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

น้ำลำตะคองทะลักท่วมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านการเกษตร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์) มีดังนี้ ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย 1,060,820 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 855,322 ไร่ ข้าว 590,564 ไร่ มันสำปะหลัง 204,290 ไร่ ข้าวโพด 52,560ไร่ อ้อย 3,944 ไร่ พืชผักอื่นๆ 2,361 ไร่ ไม้ผล และอื่นๆ 1,604 ไร่ (ข้อมูล สนง.เกษตร จ.นม. ณ วันที่ 18 ต.ค. 64)

ด้านประมง พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรวม 13 อำเภอ 44 ตำบล 200 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,672 ราย บ่อปลา จำนวน 4,803.50 ไร่ (ข้อมูล สนง.ประมง จ.นม. ณ วันที่ 5 ต.ค. 64) ด้านปศุสัตว์ จำนวนสัตว์ที่อพยพ รวม 8 อำเภอ 17 ตำบล 78 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,027 ราย อพยพสัตว์โค 9,585 ตัว กระบือ 212 ตัว สุกร 36 ตัว แพะ 249 ตัว ไก่ 84 ตัว การให้ความช่วยเหลือ พืชอาหารสัตว์ 44,200 กิโลกรัม อาหารผสมสำเร็จ 18,000 กิโลกรัม (ข้อมูล สนง.ปศุสัตว์ จ.นม. ณ วันที่ 8 ต.ค. 64)


ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวม 24 อำเภอ 166 ตำบล 1,577 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด โนนสูง พิมาย โนนไทย พระทองคำ เทพารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ เสิงสาง แก้งสนามนาง ปักธงชัย ปากช่อง สูงเนิน บ้านเหลื่อม สีคิ้ว ลำทะเมนชัย หนองบุญมาก ชุมพวง เมืองยาง โชคชัย ขามทะเลสอ คง โนนแดง ประทาย และอำเภอสีดา

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวม 31 อำเภอ 218 ตำบล 2,164 หมู่บ้าน 23 ชุมชน ได้แก่ อำเภอโนนสูง ด่านขุนทด ปักธงชัย วังน้ำเขียว โชคชัย ครบุรี ปากช่อง เสิงสาง พิมาย โนนไทย จักราช เฉลิมพระเกียรติ พระทองคำ เทพารักษ์ แก้งสนามนาง เมืองนครราชสีมา ชุมพวง สูงเนิน ขามสะแกแสง คง ห้วยแถลง บ้านเหลื่อม หนองบุญมาก บัวใหญ่ สีคิ้ว ประทาย โนนแดง ขามทะเลสอ สีดา เมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย


จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 6 อำเภอ 10 ตำบล มีผู้อพยพทั้งสิ้นรวม 410 คน ปัจจุบันมีประชาชนอพยพ 2 แห่ง 2 อำเภอ 2 ตำบล ได้แก่ อำเภอโนนสูง (วัดด่านติง 7 คน ตำบลจันอัด) และอำเภอโนนไทย (ศาลา SML 15 ราย ตำบลกำปัง)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (ปภ.เขต 5) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้าช่วยเหลืออพยพ นายโยธิน เมธชนันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และครอบครัวออกจากบ้านพัก ในหมู่บ้าน VIP เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ถูกน้ำลำตะคองเอ่อท่วมสูงมากถึง 2 เมตร เป็นการด่วน สภาพน้ำท่วมชุมชนประโดก-โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น