xs
xsm
sm
md
lg

ทำบันทึกข้อตกลงพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี -มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จับมือสหกรณ์การเกษตรดอนตะโก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา

วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับสหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัยราชบุรี จำกัด และบริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด โดยมีเจตนาหลักในการร่วมกันวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสม เพื่อให้ได้พืชกัญชง และกัญชาที่มีสัดส่วนสาระสำคัญเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

รวมถึงการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ได้จากการพัฒนาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จเพื่อใช้กับผู้ป่วย สหกรณ์ดอนตะโก และบริษัท เก้าดีเจริญ จะมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณตามตกลงกับมหาวิทยาลัย

สำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานในภายหลัง และต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ กรรมสิทธิ์ในงาน สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากการทำโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการอันเกิดขึ้นตามความร่วมมือนี้

รวมถึงผลิตภัณฑ์ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือสหกรณ์ดอนตะโก และ/หรือบริษัท เก้าดีเจริญ โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินโครงการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...