xs
xsm
sm
md
lg

รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ ถึงวัดดงสัก เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

วันนี้ (11 พ.ย.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ดำเนินงานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

พร้อมทั้งได้พบปะประชาชน “ชุมชนริมน้ำ” บริเวณหลังวัดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นางอภิสมา โพธารากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะกา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยพื้นที่ตำบลท่ามะกา ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง จากการสำรวจแนวริมตลิ่ง พบว่า บริเวณโค้งน้ำเกิดปัญหาน้ำเซาะจนตลิ่งทรุดตัว และการพังทลายของชั้นดิน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและที่พักอาศัย รวมไปถึงถนนเลียบริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจร ถนนบางจุดมีการทรุดตัว

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ให้ดำเนินการ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 784 เมตร” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 743 เมตร”

ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ พื้นทางเท้าและทางจักรยาน ราวกันตก บ่อพัก ท่อระบายน้ำ พร้อมคันหิน คสล. และคันดินถม ตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน และงานก่อสร้างบันได คสล. จำนวน 2 แห่ง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ สามารถช่วยลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 550 เมตร เพื่อกันการกัดเซาะริมตลิ่งอย่างถาวร ซึ่งจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง รักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของตลิ่งให้คงสภาพเดิม อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น