xs
xsm
sm
md
lg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสถาปนาครบรอบ 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสถาปนาครบรอบ 10 ปี พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการดำเนินงาน   พร้อมเดินหน้าเป็นศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (26 ต.ค.) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเปิดงานสถาปนาครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ที่อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศที่เปิดขึ้นมาเมื่อ 64 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อของวิทยาลัยการศึกษาบางแสน

และได้เจริญเติบโตมาจนเป็นมหาวิทยาลัยหลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และยังเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันออก ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อปี พ.ศ.2552

โดยนอกจากจะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานเป็นเภสัชกรในระบบสาธารณสุขของประเทศ ยังทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และการแพทย์ครบวงจรในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้ว

ยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ของโครงการ Genomics Thailand ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษาพยาบาล ที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแข่งขันให้แก่ประเทศไทย ในการเป็น Medical Hub ของภูมิภาคตามแนวนโยบาย Thailand 4.0

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...