xs
xsm
sm
md
lg

ประจวบฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประจวบคีรีขันธ์ - คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้( 28 ก.ย. ) ที่โรงแรมหัวหิน แกรนด์ พล่าซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพรทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ โฆษกคณะกรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา บทบาท หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมี นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ,นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทย ตลอดจน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,นายกเทศมนตรี,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำในระดับท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายพรทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ โฆษกคณะกรมาธิการฯ กล่าวว่า เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระสำคัญในเรื่องการปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ต้องคำนึงถึง เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวน และความหนาแน่น ของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกับ รัฐมีนโยบายในกาส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษในพื้นที่ต่างๆ

คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ จึงจัด ให้มีการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมรความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาท หน้าที่ และอำนาจของ คณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาการดำเนินงานต่างๆของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การทำงานของคณะกรรมาธิการฯชุดนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน ไม่มีปัยหากับรัฐบาลแน่นอน

ในโอกาสนี้นายประจวบ บุญศิริ ตัวแทนข้าราชการครูบำนาญส่วนท้องถิ่น ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ถึงปัญหาการใช้บำเหน็จตกทอด ในการค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถใช้ได้ เหมือนข้าราชการบำนาญจากหน่วยงานอื่น ขอให้คณะกรรมาธิการฯรับเรื่องดังกล่าวไปพิจาณา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...