xs
xsm
sm
md
lg

กรมหม่อนไหม-กรมราชทัณฑ์ ลงนามร่วมมือส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรฯ จับมือกรมราชทัณฑ์ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมแนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ตั้งเป้าให้ใช้เป็นวิชาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ หลังพ้นโทษวันนี้ (27 ก.ย. 62) ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม และนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันลงนามความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมกันการส่งเสริมและแนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในเรือนจำและทัณฑสถาน พัฒนาให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ ทักษะความชำนาญ นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ปกติสุขภายหลังพ้นโทษ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่า กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ซึ่งในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพนั้น นอกจากมองถึงรายได้แล้วยังต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

ขณะที่นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กล่าวว่า กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริม แนะนำ การประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในเรือนจำและทัณฑสถานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและโอกาสจากสังคมภายนอกอย่างแท้จริง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังได้มีความรู้ เกิดทักษะความชำนาญสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และดำรง ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ปกติสุขภายหลังพ้นโทษ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่ดี จุดประกายความหวังให้แก่ผู้กระทำผิดให้สำนึกตระหนักถึงคุณค่าและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

สำหรับขอบเขตความร่วมมือดังกล่าว กรมหม่อนไหมจะสนับสนุนกรมราชทัณฑ์ ในการส่งเสริม แนะนำ การประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่องไป โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน อย่างไรก็ตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กรรมสิทธิ์/สิทธิในข้อมูลหรือผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมและกรมราชทัณฑ์ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือนี้ ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยมีระยะเวลาของการร่วมมือ 5 ปี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...