xs
xsm
sm
md
lg

สนข.ลุยพัทยาศึกษา-พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนรับ EEC

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - สนข. ระดมความเห็นชาวชลบุรี ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนเขตเมืองพัทยา ส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคตะวันออกรับโครงการ EEC

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี ดร.ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน ประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.ชยธรรม์ ได้กล่าวปาฐกถาแนะนำและบอกเล่าภาพรวมของโครงการฯ ว่า แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Mobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ และทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสำคัญ ในการชี้นำการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development)

ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “TOD ภาคตะวันออก ร่วมกันสร้างได้อย่างไร” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิด TOD ในพื้นที่ EEC นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานกรรมการบริษัท ชลบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี

นอกจากการสัมมนาครั้งนี้ สนข. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาอีก 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก จัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 และภาคใต้ ที่ จ.สงขลาในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และนอกจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้งนี้ สนข. ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบผลการศึกษา การจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...