xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปราจีนบุรี - วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับจังหวัด

วันนี้ (9 พ.ย.) นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาที่จะได้นำความรู้ในวิชาชีพที่ได้รับจากสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 ที่หอประชุมดวงสว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

โดยมี นายอภัย งามแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมทดสอบความรู้ ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียน เพื่อค้นหานักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งยังเป็นตัวแทนของวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด โดยการแข่งขันได้แบ่งออกตามประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม วิชาชีพระยะสั้น และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

สำหรับในปีนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้จัดนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานช่างยนต์ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 358 คน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาในแต่ละแผนกได้ร่วมกันแข่งขันฝึกฝีมือให้เกิดความชำนาญกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อความสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด และการแข่งขันในระดับภาคต่อไป
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...