xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยเฉพาะความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการลงพื้นที่ รวมทั้งขยายช่องทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิต รวมทั้งอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการและผลงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ที่ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับมูลนิธิฯ อย่างเต็มที่ เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้สำเร็จลุล่วงอย่างดี และได้กำหนดแนวทางความร่วมมือในส่วนกลาง โดยธนาคารจะเปิดรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ ด้วยการสแกน QR Code ผ่านระบบ e-Donation กรุงไทยเติมบุญ ด้วยแอปพลิเคชัน “กรุงไทย NEXT” ที่สามารถบริจาคเงินได้สะดวกและปลอดภัย ซึ่งมีหน่วยงานรับบริจาคมากที่สุดกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมวัด โรงพยาบาล มูลนิธิ สถานศึกษา มัสยิด และองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และสามารถรับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ธนาคารดำเนินการส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่กรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษี ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ เช่น เชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อบรรจุถุงยังชีพ สนับสนุนด้านการตลาด และเป็นช่องทางส่งเสริมการกระจายสินค้าของมูลนิธิฯ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของมูลนิธิฯ

สำหรับความร่วมมือในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดและแจกถุงยังชีพประทานในพื้นที่ประสบภัย โดยผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่จะร่วมบรรจุและแจกถุงยังชีพประทาน โครงการจัดตั้งโรงครัวประทาน ร่วมจัดทำอาหาร บรรจุอาหาร และแจกอาหาร มอบน้ำดื่มน้องวายุของธนาคารในทุกพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะของธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิฯ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...