xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพาเปิดงาน Innovation Fair 2018 ควบสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศุนย์ข่าวศรีราชา - ม.บูรพา จัดงาน Innovation Fair 2018 ควบสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคม
 
วันนี้ (16 ส.ค.) ฯพณฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “Burapha Innovation Fair 2018” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารหน่วยงาน คณาจารย์ และนิสิตให้การต้อนรับ

รศ.ดร.สมนึก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการเป็นแกนนำเพื่อผลิตกำลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัย หน่วยงานสนับสนุนทางจากภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

โดยโครงการ Innovation Fair 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการอบรมหรือสัมมนาเชิงวิชาการ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ภายในงานนอกจากจะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักวิจัย และการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่แล้ว

ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพากับการขับเคลื่อนประเทศไทย แบบนิทรรศนวัตกรรมสร้างสรรค์ จากกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย

ขณะที่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้กรอบการพัฒนา ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจะทำให้ภูมิภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคหลายแห่ง เนื่องจากได้รับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่สำคัญจากรัฐบาล ทั้งท่าเรือน้ำลึก สนามบิน รถไฟรางคู่ ตลอดจนการส่งเสริมแรงงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังมีศักยภาพสูงในการผลิตด้านการประมง ด้านการเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จึงมีห่วงโซ่ธุรกิจมากมาย ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทั้งจากภาคการผลิต และภาคบริการ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ยังจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมเก่า อุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...