xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.นับหมื่น แห่สมัครงานในงาน”มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018” จ.ชลบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา- กรมจัดหางาน ร่วม จ.ชลบุรี และภาคเอกชน จัดงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี " โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 5,500 อัตรา ป้อนเข้าสู่โรงงานกว่า 150 บริษัท และมีประชาชนแห่สมัครงานนับหมื่นคน


วันนี้( 5 พ.ค.) พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” ณ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จ.ชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,สถานประกอบการกว่า 150 แห่ง และสถานศึกษา จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จ.ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาที่สำคัญ คือ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยต้องการให้คนไทยมีงานทำถ้วนหนน้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคมแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระบบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเป็นแรงงาในยุคไทยแลนด์ 4.0


ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การรับสมัครงานจากนายจ้าง หรือสถานประกอบการ จำนวน 141 แห่ง โดยมีตำแหน่งงานว่างวาน 6,132 อัตรา ซึ่งผู้สมัครงานสามารถดูตำแหน่งงานว่าผ่าน QR - Code ,การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ,การเตรียมความพร้อมก่อนพบนายจ้าง, การส่งเสริมการมีงานทำการให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน, การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ตลอดจนการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน, นายจ้างหรือสถานประกอบการให้ได้รับความเป็นธรรม, การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม


นอกจากนั้น ยังมีการสาธิตอาชีพจากผู้สูงอายุ ,การให้บริการของกลุ่มจิตอาสา, การให้บริการนวดฝ่าเท้า, การแสดงบนเวที, การประกวดร้องเพลง ,การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรแปลงใหญ่ สินค้าจากลุ่ม Young Smart Famer และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่งคงแก่ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ฐานการพัฒนาที่ยังยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกระทรวงแรงงานและของจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนมีงาทำถ้วนทั่วทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน อันส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป


ขณะที่ พล.ต.อ. อำนาจ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” นับว่าเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน บริษัท อมตะ อคร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ และทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ การส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป


สำหรับ จ.ชลบุรี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศ และอยู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีโครงการทางเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทั้งทางเรือและทางบก มีสถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมประมาณสองหมื่นแห่ง ทำให้มีความต้องการแรงงานสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก การจัดงาน มหกรรมนัดพบแรงาน 2018 จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมตอประชาชนผู้ต้องการหางานทำต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อขยายกิจการ หรือทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้การทำงานเป็นแบบประชารัฐอีกด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...