xs
xsm
sm
md
lg

พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครพนม - พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน ห่มผ้าพระธาตุพนมเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา
พุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน ห่มผ้าพระธาตุพนมเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา
วันนี้ (28 ก.พ. 61) ที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนและห่มผ้าพระธาตุพนม ในงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครพนม

มีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งงานดังกล่าวจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตและสังคมวันมาฆบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติ ใจความสำคัญคือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีองค์ประชุมด้วยองค์ 4 ทั้งนี้ ตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561


กำลังโหลดความคิดเห็น