xs
xsm
sm
md
lg

หวังคนไทยแข็งแรง “เอไอเอส” ร่วม รพ.ดูแลชุมชน เดินหน้าผุดลานสุขภาพ อีสานแห่งที่ 13

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส เปิดลานสุขภาพเอไอเอสเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน แห่งที่ 13  ณ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เอไอเอส จับมือ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ ดูแลสุขภาพคนในชุมชน เดินหน้าจัดสร้างลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ภาคอีสานแห่งที่ 13 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ห่างไกลโรค และลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมติดตาม และประเมินผลทั้งระยะสั้นและยาว

วันนี้ (25 พ.ค.) นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งได้ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งยังร่วมใส่ใจดูแลชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบสถานีฐาน

จากการติดตั้งสถานีฐาน เราพบว่า การดูแลสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยพยาบาลระดับต้น ที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งการที่คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ดังที่กล่าวว่า “สุขภาพดี ชุมชนดี สังคมเข้มแข็ง” และที่สำคัญยังเป็นการสานต่อแนวคิดของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โดยหนึ่งในโครงการดูแลสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น คือ โครงการ “ลานสุขภาพเอไอเอส เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน” ซึ่งจะจัดสร้างไว้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนทั่วทั้งประเทศมีอัตราสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากอาหาร การขาดการออกกำลังกาย และความเครียด ถึงแม้จะมีการส่งเสริม และให้ความรู้เชิงป้องกัน โดยหน่วยพยาบาลระดับปฐมภูมิของชุมชน หรือ รพ.สต.แล้วก็ตาม แต่การขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ก็ยังส่งผลให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เอไอเอส จึงได้ร่วมมือกับ รพ.สต.ในแต่ละพื้นที่จัดสร้างลานสุขภาพ พร้อมเครื่องออกกำลังกายและลานเดินนวดเท้าไว้ ณ รพ.สต.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานสาธารณสุขชุมชน และเครือข่าย อสม.ใช้เป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ห่างไกลโรค อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายอุดมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับลานสุขภาพเอไอเอส ณ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีฐานดงสว่าง นับเป็นลานสุขภาพแห่งที่ 13 ที่เอไอเอสได้จัดสร้างขึ้น โดยมีเครื่องออกกำลังกาย 5 ชนิด ประกอบด้วย จักรยานปั่นแนวนอน เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน เครื่องบริหารเอวและออกกำลังขาแบบย่ำสลับ เครื่องเดินสลับแนวราบ และลานเดินนวดเท้า พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายสำหรับให้นักวิชาการด้านสาธารณสุขประจำ รพ.สต.และ อสม. ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

โดยเอไอเอส และ รพ.สต.จะมีกิจกรรมกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกันติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งหลังจากการติดตาม และประเมินผลสุขภาพคนในชุมชนในหลายๆ พื้นที่ที่เอไอเอสได้ร่วมมือกับ รพ.สต.ในการดำเนินโครงการฯดังกล่าว พบว่า คนในชุมชนกระตือรือร้นหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในหลายชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้องรังก็มีจำนวนลดลง

“เอไอเอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนร่วมกับ รพ.สต. จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายอุดมศักดิ์ กล่าว

นางอุดม วงษ์แสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ห้วยโพธิ์ กล่าวว่า รพ.สต. จะต้องดูแลรับผิดชอบสุขภาพคนในชุมชน จำนวน 18 หมู่บ้าน รวม 2,561 หลังคาเรือน ประชากร จำนวน 11,085 คน โดยจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนให้ห่างไหลจากโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในทุกชุมชนจะมีจำนวนผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารมัน ที่มีรสเค็มจัด หวานจัด การขาดการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และต่อเนื่อง รวมถึงความเครียดจากการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทาง รพ.สต.ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะมีการติดตามดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และจัดอบรมให้ความรู้ และรณรงค์เรื่อง 3 อ. 2 ส. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ งดสูบบุหรี่ และดื่มสุรา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนด้วยการออกกำลังกาย โดยยึดหลัก “สร้าง นำ ซ่อม” พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งหลังจากที่มีลานสุขภาพเอไอเอส พร้อมเครื่องออกกำลังกายแล้ว ทาง รพ.สต. จะร่วมกับเอไอเอส จัดกิจกรรมกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกันประเมินและติดตามผลความก้าวหน้าทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน

ในเบื้องต้น การส่งเสริมการออกกำลังกายจะเริ่มจากกลุ่ม อสม.เป็นกลุ่มแรกที่จะเป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะมีการจดบันทึกการออกกำลังกายของ อสม. การตรวจเช็กน้ำหนัก การวัดรอบเอว การตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วย เพื่อประเมินผลสุขภาพของ อสม. อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น จะเริ่มดำเนินการต่อกลุ่มชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีการเดียวกันทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อประเมินภาพรวมว่ากลุ่มเสี่ยงมีจำนวนที่ลดลงมากน้อยเพียงใด พร้อมติดตามและประเมินผลสุขภาพของคนในชุมชนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ทาง รพ.สต. มั่นใจว่า ลานสุขภาพเอไอเอส จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งยังช่วยลดจำนวนผู้ป่วย และควบคุมกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีจำนวนที่ลดลง อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...