xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ ห่วงภัยแล้งอีสาน กำชับรณรงค์ ปชช.น้อมนำ ศก.พอเพียงปรับใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงสถานการณ์ฝนแล้ง กำชับทุกหน่วยงานเร่งหาวิธีป้องกันและช่วยเหลือ โดยเฉพาะพื้นที่กสิกรรมหลายพื้นที่มีปัญหาฝนน้อย พร้อมแนะให้รณรงค์เกษตรกรและประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙ มาปรับใช้เพื่อความยั่งยืน

วันนี้ (19 เม.ย.) ที่ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาติดตามงานการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 และ ผบช.กกล.รส.กาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายอำเภอ 18 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเอกชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนร่วมรายงานและรับมอบนโยบาย

ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รายงานผลการพัฒนาจังหวัดในทุกด้านเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงงบประมาณในด้านต่างๆ ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขได้แจ้งปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากร ขณะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเน้นการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาเมืองให้เกิดความน่าอยู่ตามนโยบายรัฐบาล

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สิ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องดำเนินการคือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่ แม้ว่าจุดแข็งกาฬสินธุ์จะเป็นเมืองคนดี แต่ผลจากการศึกษาพบว่าคนกาฬสินธุ์มีปัญหาเกี่ยวกับวินัยของคนที่ไม่เคารพกฎหมายหรือจารีตประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

ดังนั้น แนวทางการแก้ไขภายในหนึ่งเดือนจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำหมู่บ้านเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้

จากนั้น พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์โฮมสุข เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้นำชมศูนย์บำบัดรักษาสุขภาพ ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีการนำวิธีการบริการร่วมสังคม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง

จากนั้นได้ไปที่โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สร้างฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 งบกลางในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีสะพานข้ามน้ำและยังถือเป็นจุดชะลอน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่จำเป็นต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนั้นคือเรื่องของปัญหาภัยแล้ง เพราะถึงแม้จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีเขื่อนลำปาว แต่นอกเขตชลประทานก็ยังพบปัญหาอยู่มาก และในอนาคตคาดว่าจะเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ ทุกฝ่ายจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เป็นไปได้ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ โดยเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาในโครงการนี้มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

“ในส่วนด้านการดูแลประชาชนนั้น นักปกครองต้องมีข้อมูลในพื้นที่ปกครองของตนเอง เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ข้าราชการต้องรู้ ข้อมูลที่ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหาภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วมเป็นประจำ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะเกษตรกรไม่เคยทำการบำรุงดิน ด้านอุตสาหกรรมมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานไม่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ” พลเรือเอก ณรงค์กล่าว และว่า

โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำต้องทำอย่างไร วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งทำอย่างไร หรือวิธีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพในการทำการเกษตรจะต้องทำอย่างไร เพื่อดึงดูดคนกลับมาทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จอย่างโครงการคนกล้าคืนถิ่น เป็นต้น

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...