xs
xsm
sm
md
lg

จันทบุรีเปิดคลินิกหมอครอบครัววัดใหม่-ตลาด และห้องสมุดประชาชนแหลมสิงห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จันทบุรี - โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง จ.จันทบุรี จัดพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัววัดใหม่-ตลาด วันเดียวกัน เลขาธิการการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดอาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

วันนี้ (12 มี.ค.) โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง จังหวัดจันทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัววัดใหม่-ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และประชาชนร่วมในพิธี

สำหรับคลินิกหมอครอบครัว (PCC Primary Care Cluster) เป็นการพัฒนาขั้นหนึ่งของการจัดบริการในระดับปฐมภูมิ โดยอาศัยหัวใจของเวชศาสตร์ครอบครัว คือ การดูแล โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการจัดบริการเพื่อตอบประเด็นความท้าท้ายความเชื่อถือของประชาชนในการเข้ารับบริการ และใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับสถานการณ์สุขภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต คลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ในการดำเนินงานจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพลงปฏิบัติงานในระดับตำบล เพื่อให้ทีมได้รู้จักประชาชน และชุมชน ส่งผลให้เกิดการดูแลอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ประชาชนจะได้มีที่พึ่งยามป่วยไข้ มีความสะดวกในการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ เสมือนมีหมอเป็นญาติ ช่วยลดความแออัดในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ช่วยให้คนที่ควรได้รับการดูแลที่บ้านได้โดยไม่ต้องรอคิวนานที่โรงพยาบาล บทบาทของหมอครอบครัวนั้นคือ การให้ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลา

และด้วยเทคโนโลยี และในการบริการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่เหมาะสม ยึดผู้ป่วย และประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างกระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทุกสถานที่ทั้งในหน่วยบริการ และชุมชน ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่ายช่วยกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อมุ่งหวังประโยชน์สุขของประชาชน ตามที่มุ่งหวัง ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

และที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอแหลมสิงห์ โดยมี ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี นายสุเมธ มีเกียรติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครู กศน.และนักศึกษาจาก 10 อำเภอ ร่วมในพิธี

สำหรับการจัดพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอแหลมสิงห์ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นโครงการภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานตามโครงการได้ยึดหลักการบูรณาการจัดกิจกรรมการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไอซีที และการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงโอกาสศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย กิจกรรมตามหลักนโยบาย 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างความตระหนักการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นส่งเสริมการรักการอ่าน โดยได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน ในพื้นที่โรงเรียนวัดคลองยายดำเดิมเป็นที่ทำการ

ดังนั้น ในวันนี้จึงได้มีการจัดพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอแหลมสิงห์ อย่างเป็นทางการขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมงาน กศน.สอดคล้องตามนโยบายศาสตร์ของพระราชา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดนิทรรศการจาก กศน.ทุกอำเภอ เป็นต้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...