xs
xsm
sm
md
lg

“รพ.ทัพรั้ง” โคราชจับมือเอไอเอส ผุด “ลานสุขภาพ” ห่างไกลโรค-สร้างสุขภาพคนชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

รพ.สต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ร่วม  เอไอเอส สร้าง “ลานสุขภาพ” พร้อมส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพคนในชุมชนให้แข็งแรง ห่างไกลโรค
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - รพ.สต.ทัพรั้ง โคราช ร่วมเอไอเอส สร้าง “ลานสุขภาพ” พร้อมส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย มุ่งหวังเสริมสร้างสุขภาพคนในชุมชนให้แข็งแรง ห่างไกลโรคและลดความเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน พร้อมติดตามประเมินผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเครือข่าย อสม.เป็นต้นแบบหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ

วันนี้ (20 ม.ค.) นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิตอลและก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ “Digital Life Service Provider” โดยนอกเหนือจากการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว เอไอเอสยังใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะชุมชนต่างๆ ที่เรามีสถานีฐานติดตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

โดยหนึ่งในโครงการดูแลสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน คือ โครงการลานสุขภาพเอไอเอส เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งจะจัดสร้างไว้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วยเอไอเอสเล็งเห็นว่า ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนทั่วทั้งประเทศมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากอาหาร การขาดการออกกำลังกาย และความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งถึงแม้จะมีการส่งเสริมและให้ความรู้เชิงป้องกันอย่างจริงจังโดยหน่วยพยาบาลระดับปฐมภูมิของชุมชน หรือ รพ.สต.แล้วก็ตาม

เอไอเอสจึงได้ร่วมมือกับ รพ.สต.ในแต่ละพื้นที่จัดสร้างลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายไว้ ณ รพ.สต. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานสาธารณสุขชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้มีเครื่องมือในการสนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด

จากการที่เอไอเอสได้จัดสร้างลานสุขภาพในหลายพื้นที่ คนในชุมชนกระตือรือร้นและหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง วัยรุ่นหรือเด็ก ซึ่งจากการติดตามและประเมินผล พบว่าในหลายพื้นที่คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

สำหรับลานสุขภาพเอไอเอส ณ รพ.สต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา อยู่ใกล้กับสถานีฐานโนนสง่า-พระทองคำ ของเอไอเอสนี้ นับเป็นลานสุขภาพแห่งที่ 11 ที่เอไอเอสได้จัดสร้างขึ้น โดยมีเครื่องออกกำลังกาย เช่น จักรยานปั่นแนวนอน เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน เครื่องบริหารเอวและออกกำลังขาแบบย่ำสลับ เครื่องเดินสลับแนวราบ และลานเดินนวดเท้า พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายสำหรับให้นักวิชาการด้านสาธารณสุขประจำ รพ.สต. และ อสม.ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

นอกจากนี้ เอไอเอส และ รพ.สต.จะมีกิจกรรมกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจกเสื้อเอไอเอสให้แก่ผู้ที่มาออกกำลังกายบ่อยที่สุดและเห็นผลมากที่สุด การจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสาย การพูดเชิญชวนและการแบ่งปันประสบการณ์จริง ตลอดจนร่วมกันติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยจะวัดผลต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

“จากการติดตามผลโครงการลานสุขภาพจาก รพ.สต.ทั้ง.10 แห่ง ที่ส่งมอบไปแล้วนั้นพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ป่วยที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน รองลงมาคือกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน และกลุ่ม อสม. โดยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด” นายอุดมศักดิ์กล่าว

นายอำพันธ์ อยู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทัพรั้ง กล่าวว่า ด้วยภารกิจที่ต้องดูแลสุขภาพของคนใน 21 หมู่บ้าน รวม 2,895 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 11,996 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง เป็นต้น

ปัจจุบันในทุกชุมชนจะมีจำนวนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารมัน ที่มีรสเค็มจัด หวานจัด การขาดการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง รวมถึงความเครียดจากการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

สำหรับลานสุขภาพชุมชนและเครื่องออกกำลังกาย ที่ทางเอไอเอสมาจัดสร้างให้ ณ ที่ รพ.สต.ทัพรั้ง นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะใช้ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีและครบถ้วน โดยทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม.จะช่วยแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ในเบื้องต้น รพ.สต.จะให้กลุ่ม อสม.เป็นต้นแบบของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มแรก ซึ่งจะมีการจดบันทึกการออกกำลังกายของอสม. การตรวจเช็คน้ำหนัก วัดรอบเอว การตรวจสอบประวัติความเจ็บป่วย เพื่อประเมินผลสุขภาพของ อสม.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญที่จะนำร่องการใช้เครื่องออกกำลังกายในการดูแลรักษาสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง

หลังจากนั้นจะแนะนำให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หันมาออกกำลังกาย เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการกับ อสม. พร้อมติดตามและประเมินผลสุขภาพของคนในชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประเมินภาพรวมว่ากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีจำนวนที่ลดลงมากน้อยเพียงใดSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...