xs
xsm
sm
md
lg

ส.ป.ก.กาญจน์เร่งแบ่งที่ดินยึดคืนจากนายทุนให้เกษตรกรทำกิน เผยยอดลงทะเบียนจองที่ดินแล้วเกือบ 9 พันราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาญจนบุรี - ส.ป.ก.กาญจนบุรี เร่งจัดระเบียบที่ดินที่ ส.ป.ก.ยึดคืนจากกลุ่มนายทุนให้เกษตรกรใช้ทำกิน เผยยอดเกษตรกรลงทะเบียนจองที่ดินแล้ว 8,630 ราย ส่วนที่ดิน 3 แปลงกว่า 3,000 ไร่ ที่อำเภอไทรโยค จัดเกษตรกรลงได้ราว 300 ครอบครัว

วันนี้ (4 ธ.ค.) นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กรณีที่ดินที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 500 ไร่ขึ้นไป โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน

ประกอบด้วย 1.ขั้นตอนการเตรียมการ 2.ขั้นตอนการแจ้งเตือน 3.ขั้นตอนการยึดที่ดินและการรื้อถอน 4.ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาที่ดิน และ 5.ขั้นตอนการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อนำที่ดินส่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดสรรให้แก่ผู้ยากจน และผู้ไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรูปแบบสหกรณ์

อีกทั้ง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติหลักการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 ระยะเวลา 1 ปี วงเงิน 960,121,200 บาท

นายวัชรินทร์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) ได้ดำเนินตามมาตรการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส่งประกาศ เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการต่อผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอพนมทวน และอำเภอเลาขวัญ จำนวน 16 แปลง รวมพื้นที่ 17,566.01 ไร่ โดยติดประกาศเพื่อให้ผู้ถือครองที่ดินยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานแสดงสิทธิของตนตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น โดย ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการติดประกาศพื้นที่เป้าหมายแปลงแรกตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

จากการดำเนินงานการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ยึดคืนพื้นที่ที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ที่มีความพร้อม และมีความเหมาะสม และได้นำเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแล้ว จำนวน 3 แปลง คือ ที่ดินแปลง AL 8 (แปลงวัดเสือ) เนื้อที่ประมาณ 1,045 ไร่ No 14 (แปลงคุณเพียงใจ) เนื้อที่ประมาณ 1,223.17 ไร่ และ No 15 (แปลงทหารผ่านศึกฯ) เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ รวมเนื้อที่ 3,168.17 ไร่

โดย ส.ป.ก.ได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานสำรวจรังวัดแปลงที่ดินโดยรอบ พร้อมสำรวจรังวัดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ดำเนินการแล้วเสร็จในแปลง AL 8 เนื้อที่ 1,045 ไร่ และ No 14 เนื้อที่ 1,223.17 ไร่ สำหรับแปลงเลขที่ No 15 เนื้อที่ 900 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยใช้เงินงบประมาณปกติของ ส.ป.ก. ซึ่ง ส.ป.ก.กาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 งานสำรวจวางผังแม่บทการพัฒนา ได้แก่ สำรวจความเหมาะสมวางผังการจัดสรรการใช้ประโยชน์แปลงที่ดิน และสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังการจัดสรรการใช้ประโยชน์แปลงที่ดิน (ชุมชน แปลงเกษตรกรรม แปลงผลิตรวม แปลงส่วนกลาง) และสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน แหล่งน้ำ บ่อบาดาล) ดำเนินการในพื้นที่ 3,168.17 ไร่ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 1,068,000 บาท เพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 แล้ว

กิจกรรมที่ 3 การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมจัดสรรแปลงที่ดินรองรับเกษตรกรเข้าทำกิน จำนวน 3 แปลง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ในการประกอบอาชีพการเกษตร (Agri-Map) โดยผลการวิเคราะห์มีความเหมาะสมในการทำอาชีพปศุสัตว์ (การเลี้ยงแพะ) ซึ่ง ส.ป.ก.ได้จัดสรรงบประมาณ (งบปกติเหลือจ่ายปลายปี 2559) จำนวน 2,193,000 บาท ให้สำนักงานพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) นำเครื่องจักรกลหนักทำการปรับพื้นที่ที่เป็นป่าละเมาะ แนวหิน หรือสิ่งกีดขวางเพื่อปรับให้เป็นพื้นที่ราบ ในพื้นที่แปลง No 14 (แปลงคุณเพียงใจ) จำนวน 866 ไร่แล้ว

ในส่วนที่เหลืออีก 2 แปลง ได้แก่ พื้นที่แปลง No 15 (แปลงทหารผ่านศึกฯ) และแปลง AL8 (แปลงวัดเสือ) หน่วยงานทหารช่างจะเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ โดยใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินการ ปรับพื้นที่ให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

“ในส่วนการจัดที่ดินเพื่อรองรับผู้ไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าทั้ง 3 แปลง จะสามารถจัดคนลงได้ จำนวน 300 ครอบครัว โดยจัดให้ครอบครัวละ 5 ไร่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีผู้มายื่นขอรับการจัดที่ดินเป็นจำนวน 8,630 ราย” นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี เผย
กำลังโหลดความคิดเห็น