xs
xsm
sm
md
lg

เมืองเจดีย์ใหญ่เปิดงานสร้างสุขแรงงานไทยประกอบอาชีพใน-นอกระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มแรงงานทั้งใน และนอกระบบ

วันนี้ (16 พ.ค.) นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ณ บริเวณลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภายในงานมหัศจรรย์นครปฐม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานได้โดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสุข และความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านแรงงาน สิทธิหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีปรองดอง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการให้ความรู้ การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน การรับสมัครงาน การแนะแนว และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ การให้บริการนวดแผนไทย การให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น กิจกรรมสันทนาการเพื่อความปรองดอง และความสามัคคี ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...