xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.มอบถังบรรจุน้ำดื่มให้ 3 อำเภอของมหาสารคาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ธกส.มอบถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร กว่า 60 ถังให้ประชาชนพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม - ธ.ก.ส.มอบถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร กว่า 60 ถัง ให้ประชาชนพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบภัยแล้งรุนแรง บรรเทาภัยแล้งเบื้องต้นให้มีน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค

วันนี้ (24 มี.ค.) บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานรับมอบถังบรรจุน้ำดื่ม 2,000 ลิตร จำนวน 60 ถัง จากนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งใน 27 ตำบล 3 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย อ.เชียงยืน อ.โกสุมพิสัย และ อ.ชื่นชม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งเบื้องต้นให้ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคบริโภค

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ธ.ก.ส.ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมมือกับจังหวัดมหาสารคาม มอบถังน้ำให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภัยแล้ง ได้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และ ธ.ก.ส.มีมาตรการระยะกลาง และระยะยาวให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเกษตรกร เช่นโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินแก่ลูกค้า โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน และโครงการสินเชื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

โดยมอบหมายให้สำนักงาน ธ.ก.ส.ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เกิดภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำ หามาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ โดยนำเงินจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงิน 75 ล้านบาท ใช้สำหรับจัดหาน้ำดื่ม จัดรถน้ำเคลื่อนที่ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาภาชนะบรรจุน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซม หรือบำรุงบ่อบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะไว้สำหรับเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ด้าน นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง โดยขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่มีต้นเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นจำนวนลูกค้าเกษตรกร 99,379 ราย คิดเป็นเงิน 10,642 ล้านบาท พร้อมกับให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงการผลิตด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบน้ำ หรือปรับเปลี่ยนการผลิตรายละไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 166 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 17 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชนวงเกินกู้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท และโครงการสินเชื่อสนับสนุนกับเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนละไม่เกิน 1 ล้านบาท กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...