xs
xsm
sm
md
lg

สระแก้วจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก อส.ที่เสียชีวิต และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ (10 ก.พ.) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว นายกองเอกภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 โดยได้มีการจัดพิธีทางสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก อส.ที่เสียชีวิต และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส. พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน และบุตรของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 40 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,500 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทยได้มีการใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นครั้งแรก ปัจจุบัน กองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งเป็นเวลา 60 ปี และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชากองอาสารักษาดินแดน และจัดกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ และให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ทราบถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดิน แดน

รวมทั้งให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้

ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้สละกำลังกาย กำลังใจ เลือดเนื้อ และชีวิตทุ่มเทเข้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือเป็นกำลังพลที่ภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหาร และตำรวจ ทั้งในด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น