xs
xsm
sm
md
lg

หนองคายเปิดเวทีรับฟังความเห็นผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


หนองคาย - โยธาธิการและผังเมืองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมืองและตัวอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (27 ส.ค.) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ประเด็นแนวทางการออกกฎหมายด้านที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย และการจัดทำร่างผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยดำเนินการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดน และออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกแบบวางร่างผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ 6 จังหวัด

สำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนชายแดนจังหวัดหนองคาย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่มุ่งเน้นด้านศูนย์กลางตลาดค้าส่ง ค้าปลีกระหว่างประเทศ ศูนย์ลอจิสติกส์ระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการขยายตัวด้านการค้าชายแดนของประเทศไทย ให้มีการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ตามแนวเส้นทางและบริเวณใกล้เคียงที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของไทย และ สปป.ลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...