xs
xsm
sm
md
lg

คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น จัดโครงการฟันดีมีสุขปีที่ 33 ที่ อ.ซำสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงจัดโครงการฟันดีมีสุขปีที่ 33
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวาระครบรอบ 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการฟันดีมีสุข ปีที่ 33 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 28 สิงหาคมนี้ มุ่งให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เน้นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ยาก

วันนี้ (21 ส.ค.) ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอซำสูง ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์ นทพ.ชัยวสันต์ มะละคำ ประธานโครงการฟันดีมีสุข ปีที่ 33 ร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 33 เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า นโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานมุ่งสร้างความสุขให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ในท้องถิ่น และรวมถึงประชาคมโลก ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขงกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการ และภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทุกภารกิจดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เหมาะสมขับเคลื่อนทุกภารกิจด้วยความใส่ใจห่วงใยปัญหาชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง การจัดโครงการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 33 ถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการดูแล และส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางโดยผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

ด้าน นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือการจัดนิทรรศการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 33 นี้ ทางอำเภอซำสูง มีความยินดียิ่ง ให้ความร่วมมือจัดโครงการครั้งนี้ เป็นโอกาสดีสำหรับประชาชนเขตอำเภอซำสูง ที่จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การดำเนินโครงการทางอำเภอซำสูงได้จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวก

ขณะเดียวกัน มีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม เช่น กลุ่มเยาวชน TO BE NUMBER ONE ซึ่งกลุ่มเยาวชนดังกล่าวได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง และเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว ทั้งมีกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายกู้ชีพ อำเภอซำสูง และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มที่มาร่วมจัดงานจะเป็นกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีประสบการณ์ทำงาน และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย

หวังว่าความร่วมมือกันครั้งนี้จะทำให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวอำเภอซำสูง ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว รวมทั้งได้รับบริการทันตกรรมจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานอีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวถึงโครงการฟันดีมีสุขว่า โครงการปีนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 33 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการดูแล และส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เน้นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ยาก

รวมถึงจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนา และเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม สามารถกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไปสู่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษา องค์กร และเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในอำเภอซำสูง

ขณะที่ นทพ.ชัยวสันต์ มะละคำ ประธานโครงการฟันดีมีสุขครั้งที่ 33 กล่าวว่า โครงการฟันดีมีสุขปีที่ 33 ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดขึ้นที่โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพช่องปากในประชากรไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมมีส่วนหนุนให้โรคในช่องปากในประชากรทุกกลุ่มอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการนี้จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ทำงานเชิงรุก สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม และการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อจุดประกายให้ประชาชนเกิดความสนใจต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และสร้างพฤติกรรมทันตสุขภาพที่พึงมีให้เกิดขึ้นต่อไป อำเภอซำสูง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในหลายด้าน มีความพร้อมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนในอำเภอซำสูง ด้วยเหตุนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 33 ขึ้น

กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น นิทรรศการให้ความรู้ จัดอบรมและประกวดแปรงฟันในเด็กก่อนวัยเรียน แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ จัดกิจกรรม Walk rally ส่งเสริมสุขภาพ นิทรรศการจากองค์กรและเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ และนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีอำเภอซำสูง

กิจกรรมบนเวที เช่น ประกวดแอโรบิกแดนซ์ การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ ประกวดส้มตำลีลา ประกวดโคฟเวอร์แดนซ์ร่วมกับชมรม To be number one ของอำเภอซำสูง ประกวดหนูน้อยฟันดี และแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน กิจกรรมให้บริการทางทันตกรรม โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...