xs
xsm
sm
md
lg

โยธาฯ เปิดเวทีระดมความเห็นคนเชียงราย วางผังเมืองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เชียงราย - กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าเปิดเวทีระดมความเห็นคนเชียงราย ร่วมกำหนดแนวทางวางผังเมืองชุมชนชายแดน 3 อำเภอ รับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2

วันนี้ (9 มิ.ย.) นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดการวางผังเมืองรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายรัชกฤชกล่าวว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งจัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองชุมชนชายแดน และผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 6 จังหวัด คือ มุกดาหาร สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด และหนองคาย จากนั้นก็จะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 อีก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี

ด้านนายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองพื้นที่ชายแดนเชียงราย ถือเป็นระยะที่ 2 กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยดำเนินการในชายแดน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่ง ครั้งนี้จึงเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวคิด แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง เพื่อให้สามารถนำไปบูรณาการร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.เชียงรายได้คัดเลือกพื้นที่ของรัฐเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เบื้องต้นประกอบด้วย อ.แม่สาย จำนวน 8 จุด แต่ละจุดมีเนื้อที่ตั้งแต่ 57-870 ไร่ อ.เชียงแสน 3 จุด เนื้อที่ตั้งแต่ 96-2,500 ไร่ และ อ.เชียงของ 8 จุด เนื้อที่ 73-3,021 ไร่

ส่วนกิจการที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิจารณากำหนดให้ดำเนินการได้ มีอยู่ 10 ประเภทกิจการ คือ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง, อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง, กิจการผลิตเครื่องเรือน, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์, กิจการผลิตยา, กิจการลอจิสติกส์, นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม, กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...