xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมจัดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครปฐม - จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี”

วันนี้ (17 ก.ค.) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” สร้างความสามัคคีความมั่นคงแก่ประเทศชาติ ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และให้ประชาชนทุกมหู่เหล่ามีความรัก ความสามัคคีเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ

โดยมีเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งปณิธาน และทุ่มเทพระราชหฤทัย ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกายกำลังพระปัญญา พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ทรงดำรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระจริยวัตรอันงดงาม บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา

ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็นตลอดมา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหลายขอประกาศความสามัคคีที่จะร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ นำพาคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูสังคมไทยให้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...