xs
sm
md
lg

สำนักวิจัยเกษตร-ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ทำแปลงพืชผักต้นแบบ

เผยแพร่:

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จัดตั้งกลุ่มเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรได้ศึกษา

วันนี้ (22 ก.พ.) นายชลธี นุ่มหนู หัวหน้าวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี กล่าวว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จันทบุรี ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โดยร่วมกับศูนย์จัดทำแปลงพืชผักต้นแบบให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน และร่วมฝึกปฏิบัติจริงกับกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่รอบศูนย์กว่า 60,000 ไร่

ทั้งนี้ จันทบุรีเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล ดินมีลักษณะเป็นดินตะกอนทรายทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมักขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ซึ่งศูนย์ได้นำเอาทฤษฎีใหม่ในการพัฒนาการเกษตรมาใช้ควบคู่กับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งกลุ่มขยายผลด้านอาชีพของเกษตรกร เช่น ไม้ผล ไร่ นา สำหรับแปลงต้นแบบที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จันทบุรี ร่วมปลูกเพื่อศึกษา คือ แปลงผักคะน้า แตงกวา มะเขือม่วงยาว ถั่วฝักยาว พืชผักสวนครัว โดยทำแปลงต้นแบบให้เป็นการปลูกพืชหมุนเวียน เปิดให้เกษตรกรทั่วประเทศเข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้

อนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เป็นการจัดตั้งร่วมกันระหว่างจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกษตรกรในจังหวัดได้มีแหล่งเรียนรู้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...