xs
sm
md
lg

พนักงาน ทศท.เลย เดือดฮือไล่ผู้จัดการ

เผยแพร่:

เลย- พนักงาน ทศท.เลย 50 คน เดือด ฮือขับไล่ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า จ.เลย เรื่องงลั่นแกล้งพนักงานใช้อำนาจหน้าที่เกินควร

วันนี้ (6 ก.พ.) เมื่อเวลา 11.00 น ที่หน้าส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย พนักงาน ทศท กว่า 50 คน เรียกร้อง ขับไล่ผู้บริหาร ที่สำนักงาน บริเวณบ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย นายรุ่งศักดิ์ สุนันทะและนายสิทธิพงษ์ กิมเจริญกิจ แกนนำ ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ นาย สวัสดิ์ มาลี ผส.บบภ.2.1 (ลย) ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า จ.เลย และนายประเวศ ดำรงจิตติ ช.ผส.บบภ.2.1 (ลย) รองผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า จ.เลย ให้ย้ายออกจากพื้นที่

นอกจากนี้ ให้พิจราณากลั่นกรองคำสั่งโยกย้ายผู้จัดการใหม่ เพื่อความเหมาะสม และถูกต้อง เป็นธรรมกับคนทุกคนโดยมีอคติ และอย่าใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

จากนั้น นางศิริพร นันศรีพรม ผู้จัดการศูนย์สนับสนุน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย ได้ออกมารับหนังสือจากกลุ่มพนักงาน รับว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียน ให้กับผู้บริหารทราบ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ ภูมิภาค ผู้ช่วยกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ ภูมิภาคที่ 2 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและภูมิภาคที่ 2.1และสหภาพแรงงาน บจมทีโอที

จากนั้น พนักงาน ทั้งหมดก็สลายตัวไปพร้อมไปปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ต่อไปในส่วนของข้อผิดพลาดในการบริหารงานของผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า จ.เลย นั้นได้มีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.ไม่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

2.บริหารงานโดยไม่ใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม

3.ออกคำสั่งย้ายโดยไม่เป็นธรรม และเหมาะสม

4.บริหารงานโดยไม่มีหลักเมตตาธรรม และหลักยุติธรรม

5.ไม่มีการสร้างบรรยากาศและความอบอุ่นในการทำงาน

6.ไม่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

7.ไม่สร้างความรักสามัคคีในหมู่พนักงาน แบ่งพรรคแบ่งพวก

8.ไม่มีความรู้,ความสามารถในการบริหารงาน

9.ไม่มีการตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง

10.ไม่มีหลักในการบริหารจัดการที่ดี

11.บริหารงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมเนียมวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

12.ใช้วาจาไม่สุภาพ

13.ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารและจัดการ

14.สร้างความอึดอัดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน

15.บริหารงานไม่เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของ ทีโอที

16.บริหารงานสวนกระแสกับนโยบายของ ทีโอที เพื่อลดค่าครองชีพของพนักงาน

17.ไม่มีความโปร่งใสในการพิจารณาตำแหน่ง,ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ กติกาและความเหมาะสม

18.ใช้อำนาจในตำแหน่งไปในทางที่มิชอบ,ไม่เหมาะสม,เป็นธรรมและยุติธรรม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...