xs
xsm
sm
md
lg

ตราดจับผู้สมัคร ส.ว.ลงนามสาบานตนไม่ทำผิด กม.เลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ตราด - กกต.ตราดจับผู้สมัคร ส.ว.ลงนามสาบานตนไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เวลา 09.00 น.วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดตราด ได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยเชิญผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.จังหวัดตราด ประกอบด้วยนายเอนก ทองย้อย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสุพัฒน์ จันทสุข ผู้สมัครหมายเลข 2 และนายสุพจน์ เลียดประถม ผู้สมัครหมายเลข 3 และผู้สนับสนุนมาร่วมลงนามสัตยาบันสาบานตนว่าจะทำการหาเสียงโดยไม่กระทำผิดกฎหมาย ขาดแต่เพียงนายชุมพร เลิศรัฐการ ผู้สมัครหมายเลข 3 ที่ไม่ได้มาร่วมด้วยเนื่องจากติดภารกิจ โดยนายวิสุทธิ ศรัณย์รัฐ ประธาน กกต.จังหวัดตราด นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผอ.กกต.ตราด และ กกต.ตราดร่วม

นายพงษ์เกตุ กล่าวว่า โดยการจัดโครงการนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อต้องการให้การเลือกตั้ง ครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และสมานฉันท์และเพื่อชี้แจงวิธีการและลักษณะต้องห้ามใน การหาเสียง เลือกตั้งที่ไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ซึ่งทาง กกต.ตราดคาดว่าบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดจะเป็นไปด้วยความสมานฉันท์ทั้งก่อนวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้ง และผู้สมัครจะเกิดความสำนึก ไม่กระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง รวมทั้งต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการหาเสียงของผู้สมัคร และตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

จากนั้นนายพงษ์เกตุ ได้เชิญผู้สมัครทั้งหมดพร้อมทั้งผู้สนับสนุน กล่าวคำปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วยความสงบ เรียบร้อย สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ไม่จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครและจะไม่กระทำความผิดกฎหมาย เลือกตั้งด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น

หากพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบเห็นข้าพเจ้า หรือตัวแทน ผู้สนับสนุน หรือบุคคลผู้ช่วยหาเสียงของข้าพเจ้ากระทำผิดจากสัตยาบันนี้ขออย่าได้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ข้าพเจ้าเข้าไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา หากข้าพเจ้าไม่ผิดคำมั่นสัญญาตามสัตยาบันนี้ ขอให้พี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้โปรด ใช้วิจารณญาณเลือกข้าพเจ้าเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีน้อมรับการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับเลือกตั้งก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดจนช่วยเหลือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น