xs
xsm
sm
md
lg

“ราชทัณฑ์" ส่ง "ผู้ต้องขัง" ร่วมป้องกัน-ฟื้นฟูป่าไม้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการไม้ของกลาง เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการไม้ของกลาง เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

 

พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ และชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีแนวคิดร่วมกันในการบริหารจัดการไม้ของกลางที่ได้จากการกระทำผิดที่คดีถึงที่สุดและได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูพื้นที่ป่าในความดูแลของกรมป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการประสานงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แรงงานผู้ต้องขัง เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ สำหรับการสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู พื้นป่าและสำหรับการขนย้ายหรือแปรรูปไม้

 

ตลอดจนการขอรับมอบไม้ของกลางที่ได้จากการกระทำความผิดที่คดีถึงที่สุดและได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว มาใช้ประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
อีกทั้งการจัดโครงการร่วมมือร่วมใจขจัดไฟป่า โดยการลดเชื้อเพลิงทำแนวกันไฟในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ที่กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบ

รวมถึงการรับรอง การทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานตามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป
พ.ต.อ.ณรัชต์ฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์และกรมป่าไม้ ได้เล็งเห็นความสำคัญร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง

  
  


กำลังโหลดความคิดเห็น...