xs
xsm
sm
md
lg

มศว.ผนึก 5 สถาบัน ประชุมวิชาการ ESG “Creating Social Impact through ESG”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผนึกความร่วมมือ 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยมีนักวิชาการและนักบริหารธุรกิจเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Creating Social Impact through ESG เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านมุมมอง ESG มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างได้ผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งนี้ด้วยความร่วมมือของ 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
นําทีมโดยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และภาคีพันธมิตรด้านบริหารธุรกิจอีก4แห่งคือ1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ มศว. กรุงเทพฯ

การจัดงานนี้เป็นลักษณะของการร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ และกรณีศึกษาผลลัพธ์จากแนวปฏิบัติล่าสุดของเหล่านักวิชาการ และนักบริหารธุรกิจชั้นนําในหัวข้อ Creating Social Impact through ESG เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านมุมมอง ESG ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐมนตรีอว. มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามศว.และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้จัดงาน มีความมุ่งหวังให้ตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากเหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ได้นําความรู้ มุมมองและประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากร กลับไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในธุรกิจและการจัดการเรียนการสอนในสถาบันของตน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อระบบการศึกษาในประเทศไทยให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานในองค์กรธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านมุมมอง ESG” โดย ดร.ศรัญธินี มงคลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการบรรยายให้ความรู้และข้อมูลความก้าวหน้าในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมในหัวข้อ “Creating Social Impact through ESG” โดย ศาสตราจารย์ Bob Doherty คณบดีวิทยาลัยเพื่อธุรกิจและสังคม มหาวิทยาลัยYork. ประเทศอังกฤษ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการริเริ่มใช้รูปแบบธุรกิจในการแก้ปัญหาสังคม หรือSocial Enterprise ซึ่งประเทศไทยเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น