xs
xsm
sm
md
lg

มข.จับมือ กฟผ. ยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ปฏิบัติภารกิจในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บันทึกความเข้าใจ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. และ มข. ในโครงการความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านการจัดการของเสีย นวัตกรรมด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว สร้างภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พัฒนากลยุทธ์และแนวทางความร่วมมือในกระบวนการของกิจกรรมในอนาคต และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน

สาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมสนับสนุนโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมปี 2 ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม โดยต่อยอดการส่งเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2571


กำลังโหลดความคิดเห็น