xs
xsm
sm
md
lg

"ปูนนครหลวง" นำโดย "อินทรี อีโคไซเคิล" ร่วมฟื้นฟูทะเลไทย เนื่องในวันทะเลโลก 2023

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเลกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมวันทะเลโลก 2023 ภายใต้แนวคิด “Planet Ocean : Tides are changing เปลี่ยน พลิกฟื้นคืนโลกสีคราม” สร้างความตระหนักในการร่วมอนุรักษ์และรักษาสมดุลท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


โดยได้นำทีมพนักงานอินทรีอาสากว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก 2023” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี ร่วมออกบูธนิทรรศการ ร่วมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ด้วยการตระหนักดีถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท้องทะเลและมหาสมุทรถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” นำเศษคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือจากการใช้งานมาหล่อแบบเป็นบ้านปะการังเทียม ตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular Economy เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยการนำมาผลิตใหม่ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งกับสังคมและองค์กรไปคู่กัน โดยปะการังเทียมเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากอาชีพประมง และการท่องเที่ยว


อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรในการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ริเริ่มโครงการรื้อร่อนขยะมูลฝอยจากบ่อขยะ และส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ขยะที่ไม่มีการรับซื้อและมีมูลค่าต่ำไม่คุ้มในการนำมารีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะ ช้อนส้อมพลาสติก ซองและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และจัดการต่างๆ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF หรือ Refuse Derived Fuel ซึ่งเป็นการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้เป็นพลังงาน เป็นการสนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the Loop ของขยะที่หลงเหลือไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ไม่ให้รั่วไหลไปสู่บ่อขยะและสิ่งแวดล้อม หรือสร้างมลพิษและก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 นี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 22 ปีของอินทรี อีโคไซเคิล ที่ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย และบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรตามแนวทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์