xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันวิจัยพุทธ (มจร) เปิดเส้นทางปฏิบัติวิปัสสนา คาดหวังหนุนท่องเที่ยววิถีพุทธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มนุษยชาติ หากดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก ย่อมส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความสงบและสันติสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยจัดทำเป็นชุดความรู้และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นกว่า ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว ประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธด้วยความศรัทธา ก่อให้เกิดการสร้างโบสถ์ วิหาร เจดีย์ วัตถุสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สิ่งเหล่านี้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งการท่องเที่ยวนับได้ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เพราะก่อให้เกิดการสร้างงาน การผลิต และการบริโภค

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ด้านพระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ. ดร.อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมด้วยพระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป, ดร. / ดร.อุดม จันทิมา / และ ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ได้กล่าวขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้

จากการศึกษาวิจัย ได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลัก 15 จังหวัด 30 แห่ง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์สื่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งมิติเพื่อการนันทนาการ และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธเพื่อการนันทนาการ แบ่งเป็น 3 สาย ประกอบด้วย 1) สายเกจิอาจารย์ รูปเคารพ และวัตถุมงคล 2) สายสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และ 3) สายประเพณีวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

ส่วนเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แบ่งเป็น 3 สายเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ 2) การปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน และ 3) การปฏิบัติธรรมแบบกายเคลื่อนไหว


ทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีเรื่องราวที่สะท้อนถึงรากหง้าว ความเป็นมาของบรรพชน รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทย ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ แฝงไว้ด้วยหลักคิด หลักธรรม ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งประเทศไทยยังมีสถานปฏิบัติธรรม ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ การได้มาปฏิบัติธรรมจึงเปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับชีวิต

ทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยววิถีพุทธ ดินแดนสยามยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเรียนรู้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website:www.travel2thailand.com
Tiktok & facebook: buddhisttourism or travel2thailand
Youtube: travel2thailand