xs
xsm
sm
md
lg

ดีทีจีโอ คว้ารางวัล "องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2022"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2022 จากนิตยสาร HR Asia หนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” หรือ Social Integrated Business ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการทำความดีที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do”

อีกทั้งวิสัยทัศน์ของดีทีจีโอที่ให้ความสำคัญกับความสุขของสมาชิกองค์กรตามแนวทาง “ดี เก่ง สุข” ด้วยความเชื่อที่ว่าความสุขจะส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการช่วยเหลือสังคม ดังนั้น ดีทีจีโอจึงมีนโยบายสำหรับดูแลสมาชิกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบ่มเพาะรากฐานให้เป็นองค์กรแห่งความดี ความเก่ง และความสุข ซึ่งนำไปสู่การสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกองค์กรกับองค์กร

นางสาวกรรณิการ์ เศรษฐี ผู้อำนวยการบริหาร งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ดีทีจีโอและกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงสมาชิกองค์กรทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอชีย ประจำปี 2022 จากนิตยสาร HR Asia รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของการมอบความสุขและการดูแลสมาชิกองค์กรดีทีจีโอทุกคน”

“สิ่งที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญและใส่ใจมาโดยตลอดคือการสร้างความสุขให้กับสมาชิกองค์กร เราจึงมีนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมแนวทาง ดี เก่ง สุข ทั้งในเรื่องของ ‘ความดี’ ที่ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เรามีค่านิยมองค์กร หลักการใช้ชีวิต และหลักปฎิบัติทางจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อหล่อหลอมให้สมาชิกองค์กรเป็นคนดีที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับคนหมู่มากได้อย่างเต็มที่”

“ในส่วนของ ‘ความเก่ง’ ดีทีจีโอมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรามีหลักสูตรมากมายในแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้จากสมาชิกองค์กรด้วยกัน เราเปิดพื้นที่ให้สมาชิกองค์กรสามารถเลือกพัฒนาตัวเองได้ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานรวมถึงความสนใจเฉพาะตน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทางเลือกในการทำงาน สมาชิกองค์กรของเรามีทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการเรียนรู้แบบ cross culture นอกจากนี้เรายังเปิดกว้างให้สมาชิกองค์กรทุกคนได้พัฒนาภาวะผู้นำในแบบของตัวเอง แต่อยู่ภายใต้ทิศทางขององค์กร เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของโลกในยุคปัจจุบันและสามามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน”

“ส่วนการสร้าง ‘ความสุข’ นั้น ดีทีจีโอมีนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกรวมถึงครอบครัวของสมาชิกองค์กร เราต้องการให้องค์กรและสมาชิกองค์กรเติบโตไปด้วยกัน ดังนั้นจึงจัดให้มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมองค์กรชั้นนำ มีการบริหารจัดการ

สำนักงานและรูปแบบการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาวะทางกายและทางใจ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สมาชิก และครอบครัวสมาชิกองค์กรอยู่เสมอ”

“ด้วยแนวทาง “ดี เก่ง สุข” นี้ ดีทีจีโอเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้านความสำเร็จทางธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมและโลกใบนี้ รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรทุกคนมีความสุขในทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต” นางสาวกรรณิการ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) มีหลักเกณฑ์การประเมินภายใต้โมเดล Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM โดยพิจารณาจากการดำเนินงานขององค์กรใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ CORE SELF และ GROUP

CORE (Collective Organization for Real Engagement) คือการพิจารณาจากวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำ และการริเริ่มกิจกรรมเชิงรุกต่างๆ ด้าน SELF (Heart, Mind & Soul) คือการประเมินการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทั้งด้านความรู้สึก ความกระตือรือร้นในการทำงาน พฤติกรรม และการสนับสนุนจากทีมงาน และด้าน GROUP (Think, Feel & Do) คือการวัดจากจิตสำนึกส่วนรวม ความคิดที่มีต่อที่ทำงาน รวมถึงพลังการทำงานของทีมงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น