xs
xsm
sm
md
lg

“คุณหญิงกัลยา” ยกระดับอาชีวเกษตร พัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการผลิตสินค้า-บริการฮาลาล ดันไทยสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาหารฮาลาลโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนารายวิชาและหลักสูตรการ เรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองศาสตราจารย์ วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานของตลาดโลก อย่างมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในเชิงคุณภาพและความปลอดภัยจากผู้บริโภคทั่วโลกเป็นอย่างดี เห็นได้จากการขยายตัวของเศรษฐกิจฮาลาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มที่มิใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอางและการบริการ เป็นต้น

“สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล หรือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือลดต้นทุนการผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวไกลจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เพราะกำลังคนอาชีวศึกษาถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญ ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงในภาคธุรกิจบริการ ดังนั้น อาชีวศึกษาจึงต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็น เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคนที่มีคุณภาพ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเข้ามาร่วมมีบทบาทในการพัฒนาให้ตัวผู้เรียน ได้มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้า และบริการ ตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการศึกษา และเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลของไทย ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล และจะนำไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาหารฮาลาลโลก

ด้าน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การจัดการ และการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาชีพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น