xs
xsm
sm
md
lg

“ซีพีออลล์” ตอกย้ำดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลังคว้า DJSI 2021 ต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การที่บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่งเป็นมาตรฐานประเมินความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจระดับสากล จำนวนสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (ปีนี้เพิ่มขึ้นมา 3 บจ.) ย่อมถือว่าสะท้อนความมุ่งมั่นการให้ความสำคัญของ บจ.ไทย ต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

อย่างกรณีของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นการได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ใน DJSI Emerging Market และปีที่ 4 ต่อเนื่องใน DJSI World Market พร้อมยังได้เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Leader) ในกลุ่ม Food & Staples Retailing

กว่า 33 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์ความสะดวก และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน สังคม โดยแต่ละย่างก้าวของความสำเร็จ ไม่เพียงคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ แต่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้ยึดมั่นเสมอมา
ชมคลิป สิ่งที่ทำให้ ซีพี ออลล์ ตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จนได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนี DJSI ต่อเนื่องดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมาจากความโดดเด่นหลายประการ และสะท้อนออกมาเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ของ DJSI ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม(Social) และด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)


ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

งานวิจัยหลากหลายบ่งชี้ว่าภายในระยะเวลาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการ ดำเนินงานที่ลดลง อีกทั้งสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) รายงานว่ามีการลดใช้พลังงานทั่วโลกถึงร้อยละ 6 หรือเทียบเท่ากับการงดใช้พลังงานของประเทศอินเดียทั้งประเทศ โดยถือเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังกล่าว ยังถือว่าไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต และด้านพลังงานจึงจะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแท้จริง

ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนในการกำกับดูแลและขับเคลื่อน คณะทำงานเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น คณะทำงานเซเว่น โก กรีน คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา คณะทำงาน ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชุมชนยั่งยืน เป็นต้น

หนึ่งในความสำเร็จที่เห็นได้ชัดของเราก็คือเรื่อง “บรรจุภัณฑ์” ภายใต้กลยุทธ์ 7 Go Green ที่ประกอบด้วย Green Store, Green Logistic, Green Packaging และ Green Living 

โดยในส่วนของ Green Packaging นั้นซีพี ออลล์ มีแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ มุ่งลดปริมาณขยะที่ส่งเข้ากระบวนการ ฝังกลบให้น้อยที่สุด ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” ที่ส่งเสริมแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกจากภาครัฐที่มุ่งนำ ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และมีเป้าหมายหลัก เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่บริษัทสามารถควบคุมได้โดยตรง ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และเกิดมูลค่าสูงสุด รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ (Sustainably - managed renewable resources) ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายหลักด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน คือ ร้อยละ 100 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) จะต้องสามารถ นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable)


ด้านสังคม (Social)

ซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเน้นเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบที่เป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการประเด็นต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) มุ่งสร้างสังคม กินดี อยู่ดี มีความสุข ภายใต้ปณิธาน Giving and Sharing Opportunities 

เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างอนาคตให้กับเยาวชน กลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะทางอาชีพ ด้วยอยากเห็นเด็กและเยาวชนของชาติมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความฝัน และมีความหวังอันสดใส ผ่านโครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมทั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง หรือ Work-based Education 

นอกจากนี้ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน บริษัทฯ ได้ร่วมปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาของโรงเรียนตามแต่บริบทที่แตกต่างกัน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาชีพ ช่วยฝึกทักษะอาชีพให้กับครู นักเรียน ตลอดจนคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นยังเดินหน้ายกระดับสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Center) เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ผ่านการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ

ขณะเดียวกัน ซีพี ออลล์ ยังอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อผู้คนทุกระดับชั้น ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม เราได้เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องกลุ่มเปราะบางในระยะเร่งด่วน และอีกๆ หลายครั้งที่เรายืนหยัดและพร้อมจะเป็นกำลังใจในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเหตุไฟไหม้ อุทุกภัย เป็นต้น

เช่นเดียวกับ กลุ่มเกษตรกร ที่เรามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การส่งมอบองค์ความรู้ในการพัฒนา บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ดินทำกิน การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ขณะที่ ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เราให้ความรู้ด้านการตลาดเพื่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ บริหารจัดการ เพื่อให้ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการส่งเสริมการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสามารถยกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากขึ้น สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ


ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นจุดเด่นของซีพี ออลล์ จากการประเมิน DJSI ในปีนี้ เรายังคงรักษาไว้ซึ่งพันธกิจ “สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน” อย่างเหนียวแน่น ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการตลาดแบบ O2O ทั้ง Offine และ Online เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้บริโภคถึงที่บ้าน

อีกด้านที่โดดเด่นเช่นกันในหัวข้อนี้ก็คือ การปกป้องความเป็นส่วนตัว (Privacy Protection) โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพาระบบดิจิทัลในปัจจุบัน คือ ความเสี่ยงด้าน ความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากลทั่วไปเพิ่มขึ้น หลากหลายเหตุการณ์ อาทิ การโจรกรรมข้อมูลทางการค้าและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ซีพี ออลล์ ได้ออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลครอบคลุมทั้งลูกค้า พนักงานขององค์กร และคู่ค้าอย่าง รัดกุมทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามข้อร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนในครอบครัว ซีพี ออลล์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง เพราะเราเชื่อมั่นในนโยบายและปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลอย่างมุ่งมั่น ผู้บริหารและพนักงานของเราดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผย โปร่งใส ด้วยหัวใจเป็นธรรม มีทัศนคติที่พร้อมจะปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เปี่ยมด้วยทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต แม้ทุกคน จะต่างที่มา แต่มีหัวใจรักและผูกพันในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว และพร้อม ขับเคลื่อนสรรค์สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน


ดังนั้นการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวซีพี ออลล์ อันเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจ ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”