xs
xsm
sm
md
lg

SME D Bank ประสาน “มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์” ขับเคลื่อน BCG Model

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์SME D Bank ลงนามความร่วมมือ มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ ยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ตามแนวทางวาระแห่งชาติ ‘BCG Model’ นำร่องคัดเลือกลูกค้าธนาคาร 50 ราย เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบ ต่อยอดขยายผลการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องครบวงจร นำไปถึงเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทย เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยในการพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานราก” ระหว่าง SME D Bank และ มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus-Thailand) ผ่านระบบออนไลน์ ว่า SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีไทย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ก้าวสู่ “ธุรกิจสีเขียว” คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มูลนิธิยูนุส เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำระดับโลกที่มีความชำนาญในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยแก้ปัญหาสังคมและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง SME D Bank และ มูลนิธิยูนุส ในครั้งนี้ จะทำงานคู่กันอย่างใกล้ชิด ผ่านกระบวนการคัดเลือกลูกค้าธนาคาร 50 ราย ใน 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพร ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ ตามด้วย ร่วมกันค้นหากลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสม สร้างเป็นธุรกิจต้นแบบตามกรอบ BCG Model โดยธนาคารจะขยายผลใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model อย่างครบวงจร รวมถึง ใช้เป็นแนวทางยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไป

“ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญ ผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เกิดความแข็งแกร่ง ลดต้นทุน มีผลประกอบการดีขึ้น ต่อยอดไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เกิดการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสรวมกันอย่างเสมอภาคในสังคม นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อย่างมั่นคง และยั่งยืน” นางสาวนารถนารี กล่าว

ดร.ไฟอิซ ชาห์ ประธาน มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus-Thailand) กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และความสามารถของมูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ จะร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Model สู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก้าวตามทันยุคสมัยและโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ในสภาวะของการเผชิญกับการแข่งขันในโลกกว้าง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น โดย SME D Bank ถือเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับเอสเอ็มอีไทย รวมถึง ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการสร้างงาน และลดธุรกิจที่ปล่อยมลภาวะ ซึ่งตรงตามแนวทางการรณรงค์ว่าด้วย A World of Three Zero ของเครือข่ายมูลนิธิยูนุส

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและยกระดับกิจการของลูกค้าธนาคาร จำนวน 50 ราย ภายใต้การศึกษาแบบเร่งด่วนในระยะเวลา 90 วัน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา BCG Model ตามความสามารถทางการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจ หลังจากการผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19

อนึ่ง มูลนิธิยูนุส เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Social entrepreneurship) เพื่อการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบการขององค์กรชุมชน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนของประเทศไทย ตามแนวคิดของ Prof. Muhammad Yunus เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจําปี ค.ศ. 2006