xs
xsm
sm
md
lg

มส.หนุนปลูกฝังเยาวชนสร้างสังคมไร้ “Hate Speech”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมโครงการพลังเยาวชนไทยสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech ร่วมพัฒนาคู่มือหลักสูตรสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา “เด็กรักษ์ดีวิถีศีล 5”

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการพลังเยาวชนไทยสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech (คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง) โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และมหาเถรสมาคม (มส.)

โดยได้มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือหลักสูตรสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา “เด็กรักษ์ดีวิถีศีล 5” จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคมสัมมาวาจาแก่เยาวชนในโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 5,000คน และผลิตสารคดีเชิงคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ทาง MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยดำเนินงานระหว่าง เดือนมิ.ย.2564 – มิ.ย.2565


พระมหาบุญเลิศ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวต่อไปว่า
ทางโครงการจะรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางระบบออนไลน์ในหลักสูตรเด็กรักษ์ดีวิถีศีล
5 ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนและครูที่ปรึกษาจะได้ร่วมกันพัฒนาโครงงานของโรงเรียนในประเด็นโรงเรียนปลอด
Hate Speech เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการจำนวน
10,000-20,000
บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงงานส่งเสริมสัมมาวาจาในโรงเรียน

ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ MCU TV จะไปติดตามการขับเคลื่อนโครงงานของนักเรียนเพื่อจัดทำเป็นสารคดีเผยแพร่ทาง MCU TV และสื่อช่องทางอื่นๆ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมประกวดโครงงาน “ตลาดนัดสัมมาวาจา”ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ด้วย