xs
xsm
sm
md
lg

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1.5 แสนต้น โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ซ้าย) ที่วังศาลา (ขวา)ที่ชุมชนบ้านวังไทร
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เอสซีจีพร้อมมุ่งมั่นส่งต่อองค์ความรู้การปลูกต้นไม้ให้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก”

ซึ่งเป็นการรวมพลังปลูกต้นไม้ตลอดปี 2564 รวม 150,000 ต้น คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon sink) 14,500 ตัน* พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน

(บน) กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ท่าม่วง (ล่าง) ที่ไทยเคนเปเปอร์
ตลอดมา เอสซีจี ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้นไม้ยังช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ และคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยในปี 2564 เอสซีจีได้ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแล้วกว่า 20 ไร่ หรือเกือบ 10,000 ต้น ซึ่งคิดเป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon sink) ได้กว่า 400 ตัน*

โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก” มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือปลูกต้นไม้อย่างมีความรู้ เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน และช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ทุกคนสามารถช่วยโลกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นได้ ด้วยการลงมือปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุด พร้อมสนับสนุนรณรงค์ส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมมือกันพิทักษ์โลกจากวิกฤตโลกร้อน


หมายเหตุ * ค่าการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (TGO) และ Ocean science journal ; Assessing Carbon Stock and Sequestration of the Tropical Seagrass Meadows in Indonesia คำนวณที่ระยะเวลาการเติบโตของต้นไม้ 10 ปี