xs
xsm
sm
md
lg

ไร่ใจยิ้ม สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ด้วย Sustainable Happineering & Well-Being Leadership

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘ความยั่งยืน’ หรือ Sustainability เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจที่จะพิชิตใจผู้บริโภคยุคนี้ได้นั้น การสร้างผู้นำที่มี Sustainable Abundance Mindset และ Happineering & Well-Being Leadership skill ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมทั้งทุกภาคส่วนของสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรนั้นยืนหยัดเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคได้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคหลัง covid เราพบแล้วว่า การสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง ทั้งด้านอาหาร และการช่วยเหลือกันภายในชุมชนเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญมาก ทางศูนย์เรียนรู้ Happineering Academy ไร่ใจยิ้มและทีมอาจารย์ที่ Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd. นำโดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร เจ้าของหนังสือขายดี “ศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืนและ Well-Being Leader” ที่นำหลักการ Holistic Well-Thinking and Well-Being ที่ใช้กับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Unilever, PTT, Bangchak, LEO Global Logistics, A-Host Group มา Integrate และร่วมประยุกต์ใช้แนวคิด Back to Farmsuk : Circular Co-Farming Collaboration เป็นพื้นฐานเพื่อสร้าง Sustainable Happineering & Well-Being Leadership ผ่านการร่วมสร้างชุมชนยั่งยืนตามแนวคิดความพอเพียง และ Good health and Well-Being ของ UN Sustainable goals หรือ SDG


โครงการมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้นำองค์กรมี Abundance และ Well-Being Mindset มีทักษะที่สามารถสร้างความยั่งยืนของทั้งภายในองค์กร และเป็น CSR In-Process ทุกภาคส่วนของ All Stakeholder เพื่อส่งเสริมประโยชน์ใน 3 มิติให้กับ นักเรียน ชุมชนและผู้นำองค์กร อันได้แก่

1. สร้างผู้นำรุ่นใหม่ (จากองค์กรสู่ผู้นำรุ่นใหม่) ที่ยั่งยืน (Sustainable Young Leaders) โดยใช้ Healthy Food and Co-Farming Happiness เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเพาะบ่มการเจริญเติบโตซึ่งผู้นำรุ่นใหม่จะได้ถูกคัดเลือกจากโรงเรียนต้นแบบ พร้อมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Holistic Leadership Well-Being & Co-Farming Happiness จาก Happineering Academy ไร่ใจยิ้ม เพื่อค้นหารากแก้วความสุข รู้จักต่อมสุขใจ ความเก่งและมีความสามารถในการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อที่จะเลือกเรียนต่อด้วยการตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะ (Career Maturity) ทำให้การเรียนรู้มีทั้งความสุขได้เรียนสิ่งที่ชอบและมีความมุ่งมั่นไฝ่รู้สร้างความพร้อมในการเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เลือกเรียน ตลอดจนฝึก Leadership Life Skill & Farm to Table ผ่านฐานการเรียนรู้ โคกหนองนาสปาร์ตัน เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิต อาทิเช่น Critical Thinking, Collaboration, Creativity และ Communication สำหรับเด็กๆ

2. สร้างชุมชนเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีความสุขแบบยั่งยืน (จากชุมชนสู่องค์กร) ในการเพิ่มคุณค่าบน Circular Farming Food chain เพื่อให้เกิดการต่อยอดและเกื้อกูลตลอด Circular and Sustainable Nurturing process ตาม Concept ที่ใช้ใน UN Sustainable Development Goal (SDG) ข้อ 3 ก็คือ Good Health and Well-Being

3. สร้างทีมของผู้นำองค์กรที่ยั่งยืน (Leader builds Sustainable Leaders) ในการพัฒนาทักษะ Agile Team Leadership skill ที่พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องตัว ตลอดจนสร้าง Well-Being ทั้ง 4 ด้าน Physical, Mental, Emotional and Spiritual เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่ในยุค New Normal ที่ยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขด้วยกระบวนการ CSR-In-Process เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในระยะกลางและยาว


ตัวอย่างองค์กรที่สนับสนุนโครงการ Sustainable Happineering & Well-Being for Next Generation Leader

บริษัท Asia Pacific Innovation Center Co.Ltd. และศูนย์ฝึกอบรม Happineering Institute ที่ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถจะก้าวมาเป็นต้นแบบใหม่ ของความยั่งยืน โดยมีความเชื่อมั่นว่าช้างเผือก ไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าแต่สามารถที่จะเป็นผู้นำแห่งแสงสว่างได้ทุกที่ และสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสุขและมีรอบยิ้ม ในการดูแลชีวิตและสังคมได้อย่างยั่งยืน

โครงการ Sustainable Young Well-Being leader ได้รับ Seed Money จากคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ CEO บริษัท LEO Global Logistics จำกัด มหาชน เพื่อเริ่มต้นโครงการ โดยนำเอาผลผลิตจากกล้วยหอมที่กลุ่มทีมผู้นำของ LEO ได้มาร่วม Co-Farming ปลูกสวนป่าไว้ทุกรุ่นทุกครั้งที่ทำกิจกรรมสร้างผู้นำ LEO Successor Development ที่ไร่ใจยิ้ม


จึงได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อค้นหานักเรียนช้างเผือก เพื่อเพาะบ่มความเป็นผู้นำ ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน โดยจะเริ่มทำ Sandbox กับผอ. อุไรวรรณ อรเพ็ชร โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนช้างเผือกและร่วมค้นหาต่อมสุขใจ ภาพความฝันในการเป็นผู้นำที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างพื้นที่การเกษตรที่สามารถ Co-farming ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญการเกษตรของไร่ใจยิ้มนำผลผลิต อาทิ กล้วยหอม มาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปร่วมกับแม่ปาล์ม วสา พันธุ์ภักดี แห่ง Felice Gelato Ice Cream เป็น Banana Gelato Icecream รสต่างๆ เช่น Choco Banana, Almond Banana, Burry Banana และStrawberry Banana