xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2021

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น SET Awards 2021 จำนวน 653 บริษัท เพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงรางวัลก่อนประกาศผลและมอบรางวัล ต.ค. 2564 โดยในปีนี้ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยการมอบรางวัล SET Awards เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทย สะท้อนการเติบโตของธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) โดยในปี 2564 มี บจ. ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นทั้งสิ้น 653 บริษัท ซึ่งจะประกาศและมอบรางวัลในช่วงเดือนตุลาคมนี้

“การมอบรางวัล SET Awards ในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลด้านธุรกิจคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence และด้านความยั่งยืนคือ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มการพิจารณารางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใน mai เป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน” นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี สำหรับปี 2564 นี้ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย จึงได้เพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล รางวัล Best Innovative Company Awards และ Best Deal of the Year Awards

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน จะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2564 เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และทำการประเมินตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ข้อมูลประเภทรางวัลSET Awards 2021

กลุ่มรางวัลBusiness Excellence
1. รางวัลBest Company Performance
Awards

1.1
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มที่1 บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่
2 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน100,000
ล้านบาท
กลุ่มที่3 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่4 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่5บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน3,000 ล้านบาท
1.2
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ปรับปรุงใหม่)

กลุ่มที่6บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่7บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน1,500 ล้านบาท
2.
รางวัล
Best
CEO Awards

2.1
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2.3
ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star)
3. รางวัลBest Investor Relations Awards
3.1
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มที่1 บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่
2 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน100,000
ล้านบาท
กลุ่มที่3 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่4 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่5บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน3,000 ล้านบาท
3.2
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ปรับปรุงใหม่)

กลุ่มที่6บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่7บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน1,500 ล้านบาท
4.
รางวัล

Best Securities Company Awards

4.1
บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน
4.2
บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล
5.
รางวัล

Best Asset Management Company Award

6. รางวัล Best Deal of the Year Awards (ปรับปรุงใหม่)
6.1
ธุรกรรมด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising) ที่มีมูลค่าเสนอขาย
(Offering Size) สูงกว่า3,000 ล้านบาท
6.2
ธุรกรรมด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) ไม่เกิน3,000
ล้านบาท
6.3 ธุรกรรมด้านการควบรวมกิจการ
(Mergers & Acquisitions)
7.
รางวัลBest
Innovative Company Awards

(ปรับปรุงใหม่)
7.1
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.2
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
7.3 บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กลุ่มรางวัลSustainability Excellenceประกอบด้วย รางวัลBest Sustainability Awards รางวัลHighly Commended in Sustainability Awards และรางวัล
Rising Star Awards
โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม
1.
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มที่1 บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่
2 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน100,000
ล้านบาท
กลุ่มที่3 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่4 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่5บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน3,000 ล้านบาท
2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (ปรับปรุงใหม่)

กลุ่มที่6บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่7บริษัทจดทะเบียนฯ
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน1,500 ล้านบาท