xs
xsm
sm
md
lg

“เซ็นทรัล ทำ” โชว์ 5 โครงการเด่น ต้นแบบสร้างสังคม-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล
กลุ่มเซ็นทรัล ชูธงผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สานต่อโครงการหลักเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ - ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ส่งเสริมให้ทุกคนลงมือทำ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ตลอดกว่า 73 ปีของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าในการร่วมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพนักงาน ประชาชน ภาคีเครือข่าย พร้อมกับความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องเริ่มจากความร่วมมือและการลงมือทำจริง

ไม่เพียงเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการ การพัฒนาสินค้าชุมชน หลากหลายแนวทาง อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการรับซื้อสินค้าเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมความยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมทั้งการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการต่อยอดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีชุมชน ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน


สำหรับตัวอย่าง 5 โครงการสำคัญของ “เซ็นทรัล ทำ” ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ได้แก่ 1. “โครงการคนพิการ” จุดเริ่มต้นจากการที่จะเปลี่ยนมุมมองในสังคมให้กับกลุ่มคนที่แตกต่างเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ด้วยศักยภาพที่กลุ่มเซ็นทรัลมี จึงส่งเสริมการสร้างโอกาสการจ้างงาน และส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการให้เป็นพนักงาน Contact Call Center ณ ศูนย์พระมหาไถ่ การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ ในปี 2563 กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำให้คนพิการ กลุ่มเซ็นทรัลจึงเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 4 ปีซ้อนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563


2. “โครงการภูชี้เดือน” จากเดิมที่ภูชี้เดือนเคยเป็นเขาหัวโล้นเพราะการถางพื้นที่เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลต่อชุมชนบนที่สูง และที่ราบ ฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นเมื่อจะปลูกกาแฟจึงต้องเริ่มจากการปลูกพืชให้ร่มเงาเสียก่อน ซึ่งการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลมีการแนะนำให้ปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน อย่างน้อย 4-5 ชนิด เมื่อพอมีร่มเงาจึงปลูกกาแฟแซมเข้าไปได้ โดยเริ่มต้นปลูกกาแฟประมาณปี พ.ศ.2527 ผลที่ได้รับหลังจากการส่งเสริมด้านการเกษตร ทำให้ปัจจุบันสีเขียวของป่าคืนกลับมา และมีชาวเขาเข้าไปปลูกต้นไม้และช่วยกันดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการตัดต้นไม้ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา การฟื้นฟูผืนป่าด้วยการร่วมรณรงค์ปลูกป่ากับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สามารถฟื้นคืนผืนป่าได้แล้วกว่า 500 ไร่


3. “โครงการจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” เกิดจากการที่กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นสนับสนุนการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี และส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารเคมี อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นนำพืชผักปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล เช่น ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ปัจจุบันเปิดแล้ว 23 สาขา และมีแผนจะเพิ่มเป็น 34 สาขาในปี 2564 ซึ่งในปี 2563 โครงการนี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 193 ล้านบาท


4. “โครงการสมุยโมเดล” เป็นการส่งเสริมเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เกิด “Samui Zero Waste” ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นการจัดการขยะจากต้นทาง มีการนำเศษอาหารที่คัดแยกจากพนักงานมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่และแก๊สชีวภาพที่สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการทำอาหารและการโรงแรมของนักศึกษา


5. “โครงการนาหมื่นศรี” กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งเน้นที่จะคงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมสังคมในปัจจุบัน และเชื่อว่าชุมชนคือผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพิพิธพัฒน์ผ้าทอนาหมื่นศรี คือศูนย์รวมผ้าทอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 200 ปี ของผ้าเอกลักษณ์ไทย กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปปรับปรุงและส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ


ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี 2563 สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 1,200 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 500,000 คน ครอบคลุมกว่า 100,000 ครัวเรือน จากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใน 44 จังหวัด พร้อมแสดงจุดยืนในการสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมใน 4 มิติ คือ การสร้างอาชีพที่มั่นคง (Better Work) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Better Life) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี (Better World) และการสร้างสังคมที่ดี (Better Society) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน (Sustainability)

โครงการ “เซ็นทรัล ทำ - ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น มหาชน (จำกัด) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้วยการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ การลดค่าครองชีพ และการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการนำความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจมาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก ลดความเลื่อมล้ำในสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย