xs
xsm
sm
md
lg

S&P จับมือ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อันมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างเสริมและขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อมนวัตกรรมด้านเมนูอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชนตามแนวคิดวิถีอยู่เป็นสุข (Well-Being) รวมถึงเพื่อสนับสนุนการรับรองนักศึกษาฝึกงานด้านอาหารและโภชนาการของมหาวิทยาลัย ณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพ (ซ้าย-ขวา)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
1. กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน
2. อรรถ ประคุณหังสิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
3. มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
4. เกษสุดา ไรวา กรรมการบริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี
6. รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
7. ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานชมรมโภชนวิทยา
8. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา
9. อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา


กำลังโหลดความคิดเห็น...