xs
xsm
sm
md
lg

เอสซีจี คว้า 2 รางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยุทธนา เจียมตระการ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี พร้อมด้วย นำพล ลิ้มประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” และ ณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา (ที่ 2 จากขวา) Investor Relations Director รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) บรรณาธิการอำนวยการ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ทั้งการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก อีกทั้งยังมีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ยกระดับกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ พร้อมโซลูชันครบวงจร ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเป็นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้พร้อมรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...