xs
xsm
sm
md
lg

เต็ดตรา แพ้ค เผยรายงานความยั่งยืน ชูแนวทาง“การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนล่าสุดภายใต้แนวทาง “การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง” ซึ่งเผยถึงความก้าวหน้าในขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน เน้นย้ำถึงแนวทางสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดของบริษัท รายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงกันของประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความท้าทายด้านเศรษฐกิจในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เต็ดตรา แพ้ค ได้นำ 3 แนวคิด ได้แก่ “การปกป้องอาหาร ผู้คน และอนาคต” มาเป็นหัวข้อหลักในการรายงานความยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า “ปกป้องทุกคุณค่า” โดยนำมาอ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อจัดลำดับโครงการด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติดังกล่าวไว้ในแต่ละหัวข้อ


สำหรับความมุ่งมั่นในการปกป้องอาหารของเต็ดตรา แพ้ค ที่ผนวกรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัท นั่นคือ การทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมต่อการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก จากการทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร โดยใช้โซลูชั่นการผลิตและบรรจุ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เป็นนวัตกรรมชั้นนำในตลาด ทำให้บริษัทสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 2 คือการขจัดความหิวโหย และ 12 คือแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

รวมถึงยังส่งเสริมทั้งสองเป้าหมายนี้ ด้วยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน อาทิ การมีส่วนร่วมในโครงการนมโรงเรียน ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็ก 68 ล้านคน ในกว่า 56 ประเทศ และโครงการศูนย์รวบรวมนม ที่รับนม 389,470 ลิตร ทุกวันจากเกษตรกรโคนมรายย่อยในโครงการ


บริษัทปกป้องและเพิ่มพูนทักษะพนักงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาของบุคลากรทุกคน ผลักดันให้เกิดความหลากหลายของพนักงานและวัฒนธรรมร่วม ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้น 14% และลดการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดทำงานในพื้นที่การปฏิบัติงานลงถึง 8% ซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ และเป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่มูลค่าอย่างรับผิดชอบเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน


นอกจากนี้ เต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนของโลกและความสำเร็จในระยะยาวของลูกค้า รวมถึงธุรกิจของบริษัท เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท คือการเป็นผู้นำที่ดำเนินธุรกิจด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งครอบคลุมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณขยะ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การรักษาทรัพยากรน้ำ และการส่งเสริมการรีไซเคิลและการหมุนเวียนทรัพยากร

ปัจจุบัน บริษัทใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 69% ในการดำเนินงาน โดยในปีที่แล้ว มีการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค มากกว่า 50,000 ล้านกล่อง และยังบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 10 ล้านตันตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าในทศวรรษที่ผ่านมา จากการดำเนินงานเหล่านี้ทำให้เต็ดตรา แพ้ค สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ที่7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ที่9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ที่12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ที่13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ได้อย่างเป็นรูปธรรม


ในประเทศไทย เต็ดตรา แพ้ค ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางธุรกิจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำทั่วโลกของบริษัท โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 3,076 แผง บนหลังคาโรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 1,350 เมกะวัตต์ชั่วโมง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าปีละ 850 ตัน ในแต่ละปี และยังดำเนินโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 2,300 ตัน เพื่อนำมาผลิตเป็นแผ่นหลังคามากกว่า 65,000 แผ่น สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศ

นับเป็นเวลากว่าสี่ปีที่บริษัททำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและพันธมิตรในอุตสาหกรรม จัดทำโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 2,300 ตัน และมอบกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 1,000,000 ล้านแผ่นที่ได้จากโครงการนี้ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอด 13 แห่งทั่วประเทศ สำหรับปีที่ผ่านมา ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมมากกว่า 350 แห่ง ในการเก็บรวบรวมกล่องนมโรงเรียนใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ย้ำว่า “แนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงกันครอบคลุมสามหัวข้อด้านความยั่งยืนของเรา อันได้แก่ การปกป้องอาหาร ผู้คน และอนาคต ทำให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความเป็นพันธมิตรในการดำเนินงาน”

“ด้วยการทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ถือประโยชน์ทุกฝ่าย เราจะสามารถเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างความยั่งยืน และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มีพลังและเปี่ยมด้วยความหมาย”