xs
xsm
sm
md
lg

แม็คโครผนึกพันธมิตรธุรกิจเติมอิ่มให้น้อง ซีพีเอฟร่วมถ่ายทอดความรู้เลี้ยงไก่ไข่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็น 1 ใน 30 โรงเรียนที่ได้รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก ปลูกผักสวนครัวปลอดสาร ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้รับการปลูกฝังและสร้างการเรียนรู้ ตั้งแต่ในระดับเด็กและเยาวชน

"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" เป็นอีกหนึ่งโมเดลของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานแนวคิดให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำผลผลิตไข่ไก่ เป็นวัตถุดิบในการทำเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมให้เด็กๆเข้าถึงและบริโภคไข่ไก่อย่างเพียงพอ ทำให้เติบโตอย่างสมวัย ขณะเดียวกันชุมชนรอบๆข้างของโรงเรียนยังได้รับประโยชน์จากการบริโภคไข่ไก่ในราคาย่อมเยา

ตลอด 30 ปีของการดำเนินโครงการ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ยังมีพันธมิตรอย่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ตระหนักดีถึงการมีโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย ภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนโครงการฯอย่างต่อเนื่อง และมีซีพีเอฟทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องให้แก่คุณครูและนักเรียน

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ในปี 2563 “แม็คโคร” ตอกย้ำแนวคิด “ก้าวไปด้วยกัน : The Next Together” ด้วยการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท ไซเบอร์พริ้นกรุ๊ป จำกัด สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี เดินหน้าส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 30 แห่ง ให้ 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าวเกิดจากการระดมทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ แม็คโคร ผ่านการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ในปี 2562 มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งเสริมโภชนาการในเด็กและเยาวชนในพี้นที่ห่างไกล และใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย มาช่วยฝึกทักษะอาชีพผ่านโครงการ โชห่วยรุ่นเยาว์ ให้เด็ก ๆ ได้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้วย

โรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น 1 ใน 30 โรงเรียนที่ได้รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โดยล่าสุด นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนให้กับโรงเรียน ซึ่งนายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่มองเห็นความสำคัญของนักเรียน สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้แก่โรงเรียน เล็งเห็นประโยน์ที่เกิดกับนักเรียน โรงเรียนและชุมชน เราจะสานต่อและพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เราได้รับมาให้ดียิ่งๆขึ้น

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครและไซเบอร์พริ้น ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับเรามา 30ปี ร่วมกันสนับสนุนโครงการฯนี้ ทำให้เด็กๆได้รับประทานไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ฟอง เพื่อโภชนาการที่ดี ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ ทีมงานแม็คโครยังได้ถ่ายทอดความรู้โชห่วยรุ่นเยาว์ให้กับน้องๆ เป็นทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

ในปี 2563 นี้ แม็คโครและพันธมิตรทางธุรกิจ จะทะยอยส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับ 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านแม่ศึก (มูลนิธิธรรมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย, โรงเรียนบ้านกุ้งส่อหงษา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านนา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ฯลฯ ซึ่งเมื่อรวมกับ 25 โรงเรียนที่ส่งมอบไปเมื่อปี 2558 ในวาระครบรอบการฉลอง 25 ปีของแม็คโคร ทั่วประเทศ จะมีทั้งหมด 55 โรงเรียนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยในเดือนกันยายน 2563 นี้ จะส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนลำดับต่อไป