xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรกของโลก!! “กรีนบอนด์ ปตท.” ได้รับการรับรองสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ จาก Climate Bonds Initiative

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.เปิดขายหุ้นกู้ด้านสิ่งแวดล้อมอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.25% ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ เปิดโอกาสประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมรักษ์โลก ปลื้ม!! Climate Bonds Initiative หรือ CBI องค์อิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ให้การรับรองในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแก่ประชาชนทั่วไป ผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา โดยจะขายระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) จะนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง ปตท. ถือเป็นภารกิจสำคัญ

“เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ได้รับการรับรองในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้เห็นว่าสิ่งที่ ปตท. ดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นับตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. สู่การจัดตั้งเป็น ‘สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.’ สะท้อนถึงความตั้งใจในการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดการทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สร้างโอกาส เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”

ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าที่ ปตท. เข้าไปดูแลแล้วกว่า 1 ล้าน 1 แสนไร่ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร เสริมสร้างองค์ความรู้จนก้าวไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และมีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองผ่านแนวคิด Urban Green อาทิ ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Climate Bonds Initiative หรือ CBI เป็นองค์อิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนและการระดมทุนที่สนับสนุนการนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบ Low Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการแจ้งเงื่อนไขในการจัดทำประกาศนียบัตรในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ Forest Criteria เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ CBI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้ให้ Certification ด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ แก่หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. เป็นครั้งแรกของโลก ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าของไทย ยังต่อยอดสู่การสร้างจิตสำนึกคนในชุมชนให้ฝังลึก จนนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง การประกาศขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ ปตท. ในเวทีระดับโลก และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่องค์กรและประเทศไทย

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรกสำคัญของประเทศไทยในการใช้หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อกลางระดมทุนจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาใช้ในโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมาจะเน้นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลัก จึงถือว่า ปตท.เป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย และให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


กำลังโหลดความคิดเห็น...