xs
xsm
sm
md
lg

“ยูนิลีเวอร์” ประกาศแผนต่อสู้ Climate Change

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - “ยูนิลีเวอร์” ประกาศแผนต่อสู้ Climate Change
ยูนิลีเวอร์ ประกาศมาตรการและพันธกรณีเพื่อปรับปรุงโลกให้ดีขึ้น โดยการทำทุกวิถีทางที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปกป้อง และสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลัง ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ภายในปี 2039 โดยแบรนด์ทั้งหมดภายใต้ยูนิลีเวอร์จะร่วมลงทุนในกองทุน Climate & NatureFund ที่อุทิศเพื่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สำหรับแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนใน 10 ปีข้างหน้านับแต่นี้ อันได้แก่ โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ โครงการปลูกป่า โครงการกักเก็บคาร์บอนโครงการคุ้มครองสัตว์ป่า และโครงการอนุรักษ์น้ำ

นายอลัน โจป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูนิลีเวอร์ โกลบอล อธิบายว่า “ขณะที่โลกกำลังรับมือกับความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาด Covid-19 และต่อสู้กับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันที่รุนแรง เราต้องไม่ลืมว่า วิกฤตสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นภัยคุกคามต่อพวกเราทุกคน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน้ำ ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน และเราต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน”

ภาพ - อลัน โจป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูนิลีเวอร์ โกลบอล
เป้าหมายของยูนิลีเวอร์คือ การไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานและการลดก๊าซเรือนกระจก GHG footprint ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ภายในปี 2039 (ก่อนเป้าหมายของ Paris Agreement ในปี 2050) ตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่เราใช้ไปจนถึงจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเร่งแข่งขันสู่การปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภาครัฐต้องกำหนดเป้าหมาย net-zero และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซในระยะสั้น พร้อมกับวางกรอบนโยบายสนับสนุน เช่น การกำหนดราคาคาร์บอน ยูนิลีเวอร์เป็นผู้นำด้านวิธีการจัดซื้ออย่างยั่งยืนมานานนับทศวรรษ โดย 89% ของวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับป่ามีการรับรองว่าจัดซื้ออย่างยั่งยืนในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

บริษัทฯ วางแผนที่จะมีระบบซัพพลายเชนที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2023 โดยการยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น การติดตามผ่านดาวเทียม Geolocation Tracking และบล็อกเชน เร่งกระบวนการที่จะนำเกษตรกรรายย่อยเข้ามาในระบบและเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อเป็นแบบ derivatives sourcing ยูนิลีเวอร์จะทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม องค์กรอิสระ และรัฐบาล เพื่อปกป้องมากกว่าป่าไม้ ป่าพรุ ป่าดงดิบ และปกป้องพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ และประเมินการเก็บกักคาร์บอนซึ่งถูกคุกคามจากการเปลี่ยนไปเป็นที่ดินทำมาหากินซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

ภาพ - “ยูนิลีเวอร์” ประกาศแผนต่อสู้ Climate Change
นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ต้องการช่วยสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ การคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและการอนุรักษ์น้ำ ในด้านการประหยัดน้ำและการเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ยูนิลีเวอร์ จะให้อำนาจชาวนาและเกษตรกรรายย่อยรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและสร้างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกของพวกเขาขึ้นมาใหม่ การริเริ่มนี้จะรวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนาเชิงบูรณะ แนวทางเชิงบูรณาการจะช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้ดีขึ้นและช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสฟื้นฟูธรรมชาติ โดยเปิดตัวหลักปฏิบัติด้านการเกษตรเพื่อฟื้นฟู Regenerative Agriculture Code สำหรับซัพพลายเออร์ทั้งหมด ที่มีพื้นฐานมาจากหลักปฏิบัติเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน Sustainable Agriculture Code ที่เป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ยูนิลีเวอร์จะยกระดับความพยายามที่จะอนุรักษ์น้ำ ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 40% ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและมากกว่า 2.1 พันล้านคนดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและเป็นอันตรายจากความร่วมมือกับธนาคารโลก ยูนิลีเวอร์จะดำเนินโปรแกรมดูแลทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชนกว่า 100 แห่ง ภายในปี 2030 โปรแกรมนี้ใช้แนวทางในระดับชุมชนเพื่อบริหารจัดการน้ำและไม่เพียงแต่ช่วยชาวนาตลอดฤดูเพราะปลูกแล้วยังตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อันได้แก่ การมีน้ำดื่มหรือใช้ที่เพียงพอและเข้าถึงได้ง่าย โมเดลสำหรับโปรแกรมดูแลทรัพยากรน้ำนี้จะสร้างจากความร่วมมือกับซัพพลายเออร์หลักๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้นำโปรแกรมในลักษณะคล้ายๆ กันไปดำเนินการต่อได้

ยูนิลีเวอร์จะร่วมกลุ่ม 2030 Water Resources Group แพลตฟอร์มที่เป็นความร่วมมือจากภาคีหลากหลาย โดยมีธนาคารโลกเป็นเจ้าภาพ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นคืนสภาพทรัพยากรน้ำในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ เช่น อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้นไปอีก

ภาพ - โรเบิร์ต แคเดลิโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
ยูนิลีเวอร์ มีเป้าหมายที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ (biodegradable) ภายในปี 2030 เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศทางน้ำ แม้สารบางประเภทที่เราใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนี้จะไม่มีทางเลือกที่เป็นชนิดที่ย่อยสลายได้ก็ตาม เราก็จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและทางออกเพื่อช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ในประเทศไทย ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยได้แนะนำแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ในไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ เลิฟ บิวตี้ แอนด์ แพลนเน็ท และเซเว่นท์ เจนเนอเรชั่น รวมทั้งเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สำหรับแบรนด์ที่ขายดีที่สุดให้เป็นขวดที่รีไซเคิลมาจากพลาสติกใช้แล้ว (post-consumer recycling: PCR)

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หมวดเครื่องใช้ในบ้านได้เปลี่ยนมาใช้ขวด PCR มากถึง 80% เราได้เปลี่ยนขวดซันไลต์ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำยาล้างจานขายดีอันดับ 1 ได้เปลี่ยนจากการใช้ขวด HDPE เป็นขวด PET ในปี 2017 ซึ่งลดจำนวนพลาสติกที่ใช้ถึง 274 ตันต่อปี และในเดือนมกราคม 2019 เราก็ได้อัพเกรดขวดซันไลต์เพิ่มเติมจากขวด PET เป็นขวด PET ที่มาจากการรีไซเคิล 100% ทำให้ขวดซันไลต์เป็น PCR 100% และลดการใช้พลาสติกได้ถึง 551 ตันต่อปี นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกมากถึง 56%

โรงงานผลิตในประเทศไทยได้ปฏิบัติเพื่อให้ขยะที่ไปบ่อฝังกลบเป็นศูนย์มาตั้งแต่ปี 2014 แล้ว และยกระดับการจัดการโดยหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน ด้วยการติดตั้ง biomassboiler และบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงานเป็นการประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ

นายโรเบิร์ต แคเดลิโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เราภูมิใจกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัทเราในประเทศไทยที่ตั้งมานานแล้วกว่า87 ปีอย่างมาก พันธกรณีที่เราประกาศวันนี้ที่จะช่วยโลกของเรา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทในไทยของเรา คือ “เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนดีขึ้นในทุกๆวัน” ในขณะที่โลกหันไปสนใจกับวิกฤตไวรัสโควิดความท้าทายก่อนหน้าก็ไม่ได้หายไปไหน มลภาวะ ขยะพลาสติก มลพิษทางอากาศการขาดแคลนน้ำ และการตัดไม้ทำลายป่า ยังเป็นหนึ่งในความท้าทายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่โลกและประเทศไทยจะต้องเผชิญ เราหวังว่าพันธกรณีที่เราประกาศในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมมือกับเรา และนำแนวทางปฏิบัติที่คล้ายกันนี้มาช่วยกันอนุรักษ์โลกของเรา สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต”


กำลังโหลดความคิดเห็น