xs
xsm
sm
md
lg

'วราวุธ' มอบนโยบายเข้มกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ทะเล คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ให้มนุษย์เราได้หาประโยชน์ คำถามก็คือจากนี้ พวกเราจะทำอะไรเป็นการตอบแทนให้ท้องทะเลได้อีกบ้าง"
หนึ่งใน 7 ข้อที่ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายแก่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เมื่อวานนี้ (11 มีนาคม 2563)


รมว.ทส.พร้อมด้วย นพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้มอบนโยบายและตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รมว.ทส.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สรุปดังนี้
1. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในสัญญาต่างๆ ที่กรมจะต้องลงนามจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้กำชับ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับ ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขงานจ้างเงื่อนไข TOR ห้ามเปลี่ยนแปลง การตรวจงานจ้างต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
2. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชน การสร้างเครือข่าย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ความแข็งแรงของระบบนิเวศในทะเลต้องอาศัยพี่น้องประชาชน ที่จะหวงแหน รักษา ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากร
3. สถานการณ์ขยะทะเล ยังคงต้องเข้มงวดในการทำงานกันต่อไป
4. งานด้านกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ดำเนินการให้ได้ตามเงื่อนเวลา หากดำเนินการไม่ได้ตามเงื่อนเวลา ขอให้ชี้แจง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องรู้ระเบียบ กฏ ขั้นตอนทางกฎหมายให้ละเอียด เพื่อลดช่องว่างทางกฎหมาย
5. เราหาประโยชน์จากทะเล เราจะคืนอะไรให้กับทะเล การเฝ้าระวังการดูแล สัตว์ทะเล เป็นสิ่งที่สำคัญ
6. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เรื่องการทำ CPR เป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีความพร้อม มีการตรวจเช็คความพร้อมเสมอ
7. การดูแลเกาะ ที่อยู่ในการบริหารจัดการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เราสามารถออกระเบียบการจัดการ มีความสำคัญมาก ในแต่ละเกาะจะต้องมีระเบียบมีกรอบที่ชัดเจน ต้องสามารถปกป้องดูแลเกาะให้มีความยั่งยืนในระยะยาวได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเด็ดขาด มีความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีความซื่อตรงห้ามใช้อำนาจรังแกชาวบ้าน ขอให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...